Y Broses

Enwebiadau – tua 18 mis cyn yr arddangosfa

Mae’r broses yn dechrau gyda galwad agored am enwebiadau. Mae enwebiadau’n dod o bedwar ban byd, wedi’u cyflwyno gan guraduron, cyfarwyddwyr amgueddfeydd ac orielau, sefydliadau diwylliannol eraill ac aelodau o’r cyhoedd. Yn 2010, i Artes Mundi 5, derbyniwyd dros 750 o enwebiadau gennym o fwy na 90 o wledydd, bron hanner gwledydd y byd.

I gael eu hystyried ar gyfer Arddangosfa a Gwobr Artes Mundi, rhaid bod artistiaid eisoes wedi cael eu cydnabod am ansawdd eu gwaith yn eu gwledydd eu hunain a’u maes a’u bod ar y ffordd i ddatblygu gyrfa ryngwladol uchel ei phroffil. Rhaid bod eu gwaith yn ymgysylltu â syniadau am realiti gymdeithasol, profiad y mae pobl wedi byw drwyddo a’r cyflwr dynol. Mae’r disgrifiad olaf yn cael ei ddehongli mor eang â phosibl a gellir ei gyflawni mewn amrywiaeth o wahanol gyfryngau.

Nid oes cyfyngiadau o ran oedran na chenedligrwydd ar enwebiadau, er na chaiff artistiaid eu henwebu eu hunain. Gellir enwebu artistiaid fwy nag unwaith ond ni chroesewir ymgyrchoedd enwebu trefnedig a dim ond yr artistiaid hynny y mae eu gwaith a’u statws yn cyrraedd y meini prawf fydd yn cael eu hystyried.

Llunio’r Rhestr Fer – tua 13 mis cyn yr arddangosfa

Mae Artes Mundi yn gwahodd dau ddetholydd annibynnol, curaduron mawr eu bri’n rhyngwladol fel arfer, i adolygu’r rhestr o enwebiadau. O’r rhestr hon, llunnir rhestr hir ac wedyn rhestr fer o rhwng 5 a 7 artist i gymryd rhan yn yr arddangosfa a gwobr eilflwydd.

Wrth ystyried y rhestr o artistiaid enwebedig mae’r detholwyr yn ymgymryd â’u hymchwil eu hunain. Maent yn ymweld â digwyddiadau celfyddydau gweledol rhyngwladol, ymweld â stiwdios yn ogystal â chynnal trafodaethau hir â’i gilydd ac Artes Mundi. Cyhoeddir y rhestr fer tua blwyddyn cyn agor yr arddangosfa.

Arddangosfa – Bob dwy flynedd.

Fydd arddangosfa nesaf Artes Mundi yn cael ei ddangos o 25 Hydref 2014

Cynhelir Arddangosfa Artes Mundi yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ac Artes Mundi sy’n penodi ei churadur. Mae’r arddangosfa’n cynnwys gwaith, sy’n newydd neu sydd eisoes yn bodoli, a ddewisir gan y curadur mewn trafodaeth â’r artistiaid. Mae cynllunio’n cychwyn cyn gynted ag y mae’r rhestr fer wedi’i chyhoeddi.

Ar gyfer Artes Mundi 5, yn ogystal â’r brif arddangosfa yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, cafwyd cyfres o brosiectau oddi ar y safle gyda gwaith yn Chapter, Caerdydd ac ar draws canol y ddinas. Bu Mostyn, Llandudno hefyd yn cynnal arddangosfa o waith gan yr artist ar y rhestr hir Fernando Garcia Dory, y cyntaf mewn cyfres o gydweithrediadau a fydd yn ehangu rhaglen Artes Mundi y tu hwnt i Gaerdydd.

Mae pob arddangosfa’n cael ei thanategu gan raglen helaeth o weithgareddau ffurfiol ac anffurfiol i bobl o bob oedran. Rhan unigryw ac allweddol o’r rhaglen hon yw defnyddio Tywyswyr Byw – grŵp o weithwyr addysg proffesiynol sydd â’r rôl benodol o ddatblygu arbenigedd mewn cysylltiad ag un arddangosfa. Mae Tywyswyr Byw’n gweithio ar draws amrywiaeth eang o weithgareddau, gan ffurfio ‘rheng flaen’ yr arddangosfa a datblygu gweithgareddau sy’n cyfrannu i’r rhaglen ddysgu. Mae’r hyfforddiant cynhwysfawr a dderbynnir ganddynt, gan gynnwys cwrdd â’r artistiaid sydd ar y rhestr fer yn y cnawd, yn cael ei basio ymlaen i ymwelwyr drwy wybodaeth a dehongli o lygad y ffynnon – un cam yn unig i ffwrdd o gwrdd â’r artistiaid eu hunain.

Mae Arddangosfa Artes Mundi hefyd yn agor nifer o gyfleoedd ar gyfer artistiaid lleol ar ffurf rhwydweithio a datblygu proffesiynol.  Ar ddechrau pob cylch, bydd Artes Mundi’n chwilio am ymgeiswyr ar gyfer y rhaglen Tywyswyr Byw, Arweinwyr Gweithdai ac am leoliadau gwaith i wirfoddolwyr. Eir â’r artistiaid sydd ar y rhestr fer, y detholwyr a’r beirniaid i ymweld â stiwdios ac orielau lleol gan agor cyfleoedd i rwydweithio. Hefyd, cynhelir cynhadledd ar y cyd â phob arddangosfa gan greu llwyfan ar gyfer trafodaeth ac, yn newydd i Artes Mundi 5, roedd y Symposiwm Mas Critigol; digwyddiad a grëwyd yn arbennig i bobl ar gychwyn eu gyrfeydd ac sy’n cynnig iddynt y cyfle i ymateb yn feirniadol i’r arddangosfa.

Dyfarnu a Beirniadu’r Wobr

Penderfynir enillydd Gwobr Artes Mundi gan grŵp o feirniaid annibynnol. Wedi’i ffurfio o guraduron, cyfarwyddwyr a beirniaid rhyngwladol, mae’r panel beirniaid yn dod ynghyd ychydig cyn dyfarnu’r wobr.

Yn ogystal ag ymweld â’r arddangosfa, maent yn ystyried gwaith pob artist ar y rhestr fer dros y 5-8 mlynedd blaenorol. Mae’r beirniaid yn dyfarnu’r wobr i artist unigol sydd yn gyson, yn eu barn nhw, yn creu gwaith ysgogol o ansawdd rhagorol sy’n cyrraedd meini prawf y wobr. Bwriad y swm o £40,000 yw caniatáu i’r enillydd, ar adeg bwysig yn ei yrfa, y rhyddid i ddatblygu gwaith newydd o sylwedd neu’r amser i fyfyrio am ei waith a’i symud yn ei flaen.

Mae beirniadu a dyfarnu’r wobr yn digwydd tua mis cyn i’r arddangosfa ddod i ben.

Artes Mundi 5 hefyd a welodd Bôl Dewis y Gynulleidfa am y tro cyntaf a roddai i gynulleidfaoedd y cyfle i ddewis eu hoff artist. Cyhoeddwyd canlyniadau’r pôl ar ddiwedd yr arddangosfa.

Cysylltwch â Ni | Telerau Defnyddio | Nodau Masnach | Datganiad Preifatrwydd
Hawlfraint 2013 Artes Mundi. Cedwir pob hawl

Dyluniwyd gan