CAEL MWY O’CH YMWELIAD

web 2 crop

Ceir llawer o gyfleoedd sy’n gallu ychwanegu at eich ymweliad neu ymweliad eich grŵp ag arddangosfa Artes Mundi 6 ac maent i gyd AM DDIM. Mae’r gweithgareddau hyn yn boblogaidd iawn felly rhaid archebu ymlaen llaw ar gyfer ymweliadau grwpiau neu ysgolion drwy gysylltu â’r ganolfan yn uniongyrchol:

Yr Adran Ddysgu yn Amgueddfa Cymru Caerdydd ar (029) 2057 3240

Y Tîm Dysgu yn Ffotogallery (029) 2034 1667 neu e-bostio clare@ffotogallery.org

Swyddfa Docynnau Chapter ar gyfer ymweliadau grŵp annibynnol (029) 2030 4400.

Ar gyfer gweithdai ysgolion a cholegau yn Chapter cysylltwch â Ffion Rhys Ffion.rhys@artesmundi.org(029) 20555 300

 

beth sydd ar gynnig gennym:

TYWYSYDDION BYW ARTES MUNDI

Mae Artes Mundi’n cyflogi tîm o Dywysyddion Byw fel cyfryngwyr sydd wedi cwrdd ag artistiaid y rhestr fer ac sydd â gwybodaeth helaeth am eu gwaith.

Mae’r Tywysyddion Byw yno i helpu i ddehongli gweithiau unigol, trafod syniadau ac ateb cwestiynau ymwelwyr. Maent yn cynnig teithiau tywysedig rheolaidd ac yn cynnal gweithdai creadigol ar gyfer amrywiaeth eang o gynulleidfaoedd gan gynnwys teuluoedd, ysgolion, colegau a grwpiau cymunedol.

GWEITHDY CREADIGOL GYDAG UN O DYWYSYDDION BYW ARTES MUNDI.

Ar gyfer grwpiau ysgolion cynradd ac uwchradd, AAA, a myfyrwyr addysg bellach ac uwch.        

 Gweithdy ymarferol sy’n cael ei gyflwyno gan Dywysydd Byw profiadol. Mae’r sesiwn yn cynnwys taith o gwmpas yr arddangosfa gan annog trafodaeth ac ymateb personol a ddilynir gan weithgarwch creadigol yn yr oriel. Mae gweithdai Artes Mundi wedi’u cynllunio i ddatblygu syniadaeth feirniadol, llythrennedd gweledol a sgiliau creadigol.

Mae’r gweithdai di-dâl hyn yn para am 1 ¼ awr ac yn cael eu cynnal:

10.15-11.30yb ac 11.45-13.00, dydd Mawrth i ddydd Gwener yn Amgueddfa Cymru Caerdydd, archebwch yn uniongyrchol drwy’r Amgueddfa.

Am fanylion y gweithdai ar gyfer ysgolion a cholegau yn Ffotogallery  ewch at eu gwefan, neu ffoniwch eu tîm dysgu (029) 2034 1667

Am fanylion gweithdai ar gyfer ysgolion a cholegau yn Chapter cysylltwch â Ffion RhysFfion.rhys@artesmundi.org neu (029) 20555 300

arweiniwch eich taith eich hun

Dewch â grŵp ysgol neu grŵp arall i ymweld ag arddangosfa Artes Mundi yn Amgueddfa Cymru Caerdydd, Ffotogallery a Chapter. Beth am lawrlwytho rhai o’n hadnoddau dysgu di-dâl i gefnogi’ch ymweliad? Ar gael yma

gweithdai I GRWPIAU HYFFORDDI ATHRAWON AC SYDD WEDi Eu TEILWRA I GRWPIAU ERAILL

Os oes gennych ddiddordeb mewn gweithdy hyfforddi athrawon sydd wedi’i deilwra’n arbennig i’ch ysgol neu mewn gweithdy i’ch grŵp cymunedol, yna

cysylltwch â Ffion Rhys Ffion.rhys@artesmundi.org neu (029) 20555 300

tEITHIAU TYWYsedig i’r cyhoedd

Mae teithiau tywysedig di-dâl ar gael yn ystod yr arddangosfa yn Amgueddfa Cymru Caerdydd.  Mae’r teithiau clên hyn sy’n llawn gwybodaeth ac sy’n para 40-60 munud yn cael eu harwain gan un o’n Tywysyddion Byw gan roi trosolwg o’r arddangosfa a’i themâu.

2yh yn ddyddiol yn yr Amgueddfa (archebwch ar ôl cyrraedd wrth y Ddesg Wybodaeth)

Am sgyrsiau a theithiau yn Ffotogallery a Chapter , ewch at eu gwefannau am fanylion pellach.