Helfa Hydref 2013 Artes Mundi

Date posted: January 24, 2014

Yma yn ArtesMundi, rydym wedi bod wrthi’n gweithio ein ffordd drwy fisoedd y gaeaf gyda rhaglen o ddigwyddiadau ar draws y ddinas. Ar ddechrau’r Flwyddyn Newydd, mae gennym gyfle i edrych yn ôl ar beth sydd wedi ein cadw’n brysur ac i edrych ymlaen at yr holl bethau cyffrous sydd eto i ddod.

Ym mis Medi, wedi’n hysbrydoli gan yr arddangosfa Visions of Mughal India: Casgliad Howard Hodgkin yn Amgueddfa Cymru Caerdydd, buom yn cynnal gweithgarwch-galw-heibio dros ddau benwythnos yng Nghanolfan Siopa Arcêd y Frenhines, lle buom yn mapio fersiwn Gymreig gyfoes o olygfeydd stryd India’r Mogyliaid. Hefyd, gyda help yr artist Heloise Godfrey a phobl ifainc o Hyfforddiant ACT, gwnaethom bypedau Mogylaidd.

Roedd mis Hydref yn llawn i’r ymylon – Wythnos Ffasiwn Caerdydd a roddodd gychwyn ar bethau wrth i ni gydweithredu â Phrifysgol De Cymru a’r myfyriwr dylunio ffasiwn graddedig, Tara Tarapetian, i gynnal ‘Clytiau Cymdeithasol‘, prosiect-galw-heibio dros bythefnos oedd hefyd yn cynnwys cyfres o weithdai a sgyrsiau yn ein canolfan dros dro yn Uned 10, Arcêd Morgan. Bu’r ffrog glytwaith a ddatblygodd yn ystod yr holl weithgarwch yma ar ddangos ar catwalk Wythnos Ffasiwn Caerdydd. Diolch yn dalpie i’r holl bobl a gyfrannodd i lwyddiant ysgubol y prosiect hwn. Gallwch gael gwybod ychydig ragor amdani yma.

Yn fuan wedyn, sefydlon ni siop yng Nghanolfan Siopa Dewi Sant fel rhan o Gwnaethpwyd yn y Rhath – gŵyl dan arweiniad y gymuned. Bu’r artist Ben Owen yn gwahodd pobl oedd yn mynd heibio i dwrio’n ddwfn i’w pocedi a’u bagiau am yr eitemau sentimental neu ddisberod hynny sy’n teithio o gwmpas gyda ni, gan ysbrydoli llun haniaethol un metr ar ddeg o wrthrychau teithiol amrywiol. Gallwch weld animeiddiad stop-symud byr o’r gwaith celf yma. Ar ddiwedd mis Hydref, fel rhan o’r Darlun Mawr cenedlaethol, dyma ni’n mynd yn ôl i Uned 10 gyda’r artist Katherine Bujalska, gan fynd ati y tro hwn i dynnu lluniau cymhleth wedi’u hysbrydoli gan y ddelwedd ysbrydol o’r India – y mandala.

Ymhellach i ffwrdd, hefyd ym mis Hydref gwelwyd pen llanw ein prosiect ffilm i bontio’r cenedlaethau gyda Zoom Cymru a phreswylwyr Cymdeithas Tai Sir Benfro. Bu Oriel y Waterfront yn Aberdaugleddau’n ddigon caredig i gynnal arddangosfa o’r gweithiau a gynhyrchwyd dan yr enw Casgliadau Adlewyrchedig, a oedd yn cynnwys paentiadau a gwrthrychau sentimental ochr yn ochr â storïau personol. Gallwch wylio’r ffilm derfynol o’r un enw yma.

Ar gyfer ein gweithgaredd olaf dan arweiniad artistiaid y tymor yma, dyma ni’n lapio’n gynnes i wynebu’r tyrfaoedd rygbi a Nadoligaidd yn ôl yn Arcêd Morgan. ‘Cafodd Barddoniaeth Naturiol‘ gyda’r artist celf y tir, Anne-Mie Melis, ei ysbrydoli gan arddangosfa Amgueddfa Cymru ‘Uncommon Ground: Celf y Tir ym Mhrydain 1966-1979’ a bu hefyd yn helpu i’w hyrwyddo.

Dros y tri mis diwethaf, pleser i ni hefyd fu cydweithio unwaith eto â phobl ifainc o Ymddiriedolaeth y Tywysog, ochr yn ochr â’r artist Kim Thomson. Mae’r grŵp wedi bod yn arbrofi â phob math ar brosesau creadigol o ffotograffiaeth a gwneud printiau, o resinau i blastigau crebachu, yn ogystal ag ymweld ag arddangosfeydd yng Nghaerdydd a Bryste. Daeth hyn i gyd at ei gilydd mewn arddangosfa ar y cyd yn Llyfrgell Ganolog Caerdydd o’r enw Mynegwch Eich Hun. Rydym wir yn edrych ymlaen at ail gyfnod y prosiect sy’n cychwyn ar ddiwedd y mis yma.

Byddwn ni’n ôl yng nghanol strydoedd Caerdydd cyn bo hir ac yn y cyfamser, mae llwyth o bethau cyffrous yn digwydd y tu ôl i’r llenni fel petai, gan gynnwys ymweliadau gan artistiaid ar y rhestr fer. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw llygad ar ein tudalennau Facebook a Thrydar am fwy o bytiau o newyddion a gwybodaeth am beth sydd i ddod dros yr ychydig fisoedd nesaf.

 

Cysylltwch â Ni | Telerau Defnyddio | Nodau Masnach | Datganiad Preifatrwydd
Hawlfraint 2013 Artes Mundi. Cedwir pob hawl

Dyluniwyd gan