Symposiwm Torf Critigol : Galw am bapurau

Date posted: July 20, 2012

Mae Artes Mundi yn sefydliad celfyddydol gyda ffocws ryngwladol arbennig sy'n darganfod, cydnabod a chefnogi artistiaid weledol cyfoes sy'n ymgymryd â gwirioneddau cymdeithasol a phrofiad byw.

Mae Artes Mundi yn broses ymchwil sy'n dechrau gyda galwad agored i enwebu artistiaid o unrywle yn y byd, sy'n arwain at arddangosfa dwyflynyddol a gwobr dethol o'r enwebau, yn terfynu gyda comisiynau sy'n codi o'r broses. Mae'r arddangosfa yn dod ynghyd grwpiau o artistiaid sydd a'u gwaith yn ysgogi dadl a thrafodaeth am themâu cymdeithasol a gwelidyddol.

Ym 2010, Yael Bartana derbyniodd y £40,000 a gafodd ei wobrwyo yn Artes Mundi 4.

Artes Mundi Trafodaeth Mas Gritigol, 6ed Rhagfyr 2012

Galw am Bapurau

Dyddiad cau: 14/09/12

 

Mae Artes Mundi ar hyn o bryd yn edrych am bapurau ar gyfer y Drafodaeth Mas Gritigol bydd yn cael ei gynnal fel rhan o raglen o ddigwyddiadau yn ystod Artes Mundi 5. Mae’r arddangosfa a’r wobr, sy’n digwydd bob dwy flynedd, yn agor yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ar y 6ed o Hydref 2012.

Mae Mas Critigol yn anelu at gychwyn deialog critigol gwahanol gydag ymarferwyr sy’n dod i’r amlwg, awduron, myfyrwyr a graddedigion. Mae gan y Drafodaeth Mas Gritigol ddiddordeb arbennig mewn papurau arbrofol, syniadau, gweithrediadau, cydweithiau a phrosesau dysgu, bydd yn dal sylw’r gynulleidfa benodol hon gyda Artes Mundi 5.

Croeso i unrhyw gynigion wrth unigolion a grwpiau o gefndiroedd damcaniaethol, llenyddiaeth, athronyddol, cymdeithasegol a thu hwnt. Bwriad Mas Gritigol yw meddiannu’r gwagle cyfamserol, anrhagweladwy a hylifol rhwng sefydliad (prifysgol, amgueddfa) a gwaith yr artistiaid sydd ar y rhestr fer eleni: Miriam Bäckstörm, Tania Bruguera, Phil Collins, Sheela Gowda, Teresa Margolles, Darius Mikšys a Apolonija Šušteršič.

Bydd amcanion ‘Yr ystafell werdd’ yn darparu egwyddorion trefnu, cyd-estyn a ffurfioldeb y diwrnod,  “lleoliad ar gyfer berfformwyr nad ydynt ar y llwfyan eto” yw ei gysylltiad hanesyddol. Gall yr ystafell werdd hefyd gael ei ddeall yn nhermau naratif ddiwylliannol newydd, sydd mewn rhai ffyrdd yn cael ei ddiffinio gan ansicrwydd ac anhysbysrwydd, lle mae’r ystafell werdd yn gweithredu mwy fel gwagle, heb ddefnydd na wybodaeth i ymateb iddo.

Bydd y Drafodaeth Mas Gritigol yn ymofyn i archwilio dichonoldeb yr ystafell werdd, fel gwagle perfformio yn ogystal â’r gwagle aros cyn perfformio. Lle nad yw hi’n bosib diffinio ymarferion celfyddydau mewn awyrgylch stiwdio a galeri bellach, byddwn yn gofyn i artistiaid sut ydynt yn paratoi ac yn dod yn gymwys i berfformio ar lwyfan debyg.

Mae gwahoddiad i academyddion yn eu gyrfaoedd cynnar, ymarferwyr ac awduron yn meysydd y celfyddydau gain, ffilm, y cyfryngau newydd, perfformiad, ysgrifennu beirniadol ac ymarferion curadurol i ddehongli ac ymateb i thema trosfwaol Artes Mundi 5 o’r Ystafell Werdd. Mae unrhyw gynigion am bapurau deongliadol, gweithredoedd, sgrinio, perfformiadau, a gweithdai rhyngweithiol sy’n trafod unrhyw agwedd o themâu’r drafodaeth yn cael eu croesawi.

Dyddiad cau cynigion yw 4pm ar yr 31ain o Awst 2012.

 

Gwybodaeth:

– Bydd cynigion dethol yn ffurfio dialog arall gyda Artes Mundi 5 bydd yn cael eu cyflwyno yn y Drafodaeth Mas Gritigol ar y 6ed o Ragfyr 2012.

– Mae’r Drafodaeth Mas Gritigol yn disgwyl cynulleidfa o 50 unigolyn, wedi ei leoli yng Ngwagle Dysgu Foyle yr Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd.

– Dylai unrhyw gynigion gynnwys enw a gwybodaeth gyswllt y prif siaradwr, manylion am unrhyw bobl arall sy’n cyfrannu, amlinelliad o’r thema/cynnwys/weithgaredd a gynigwyd, ac unrhyw offer/ddefnydd sydd angen.

– Ni ddylai cyflwyniadau fod yn hirach nag 20 munud o hyd, ond bydd amser ychwanegol yn cael ei ystyried ar gyfer perfformiadau, gweithdai, sgrinio ac yn y blaen.

– Anfonwch gynigion o tua 300 gair o hyd (ar gyfer papurau unigol) â bywgraffiad byr i’r cyfeiriad canlynol: critical.mass@artesmundi.org

– Mae Mas Gritigol yn brosiect intern hunan-gychwynol, ac felly mae darpariaeth yn gyfyngedig a bydd rhaid i unrhyw gynnig sy’n cael ei ddewis am gyflwyniad gael ei wneud ar sail wirfoddol.

 

Am fwy o wybodaeth am Artes Mundi a’r artistiaid ar y rhestr fer ewch at:

www.artesmundi.org

 

Am fwy o wybodaeth ar y prosiect Mas Gritigol ymwelwch â:

www.am5-criticalmass.tumblr.com

 

Os hoffech sgwrs anffurfiol am y prosiect e-bostiwch Jess Matthews, Intern Curadurol rhan-amser gyda Artes Mundi jess.mathews@artesmundi.org

 

Cysylltwch â Ni | Telerau Defnyddio | Nodau Masnach | Datganiad Preifatrwydd
Hawlfraint 2013 Artes Mundi. Cedwir pob hawl

Dyluniwyd gan