DEIALOGAU AR WRTHDARO- Gofod Trefol: Datgelu Gwleidyddiaeth Rheoli Cymdeithasol

Date posted: November 11, 2014

red wall

Oriel Davies, Y Drenewydd

Dydd Iau, 4 Rhagfyr 2014, 1-5.30yh

Siaradwyr:  Dr Nicholas De Genova, Javier Ruiz Diaz, Hanna Baumann a Anna Lermon

Sut mae seilweithiau trefol a thechnolegol cymdeithas yn arfer rheolaeth gymdeithasol, ffisegol a seicolegol? Bydd y seminar hon yn dod ag academyddion ac ymgyrchwyr ynghyd i ystyried a thrafod y tensiynau, brwydrau a’r cydnerthedd yn y dirwedd drefol.

Gofod Trefol: Datgelu Gwleidyddiaeth Rheoli Cymdeithasol yw’r drydedd seminar a’r olaf yng nghyfres y Deialogau sydd wedi canolbwyntio ar amrywiaeth o themâu a ystyriwyd gan artistiaid ar restr fer Artes Mundi 6. Bydd pob seminar yn dwyn ynghyd amrywiaeth o siaradwyr, academyddion, damcaniaethwyr a gweithwyr proffesiynol i sôn am y themâu ac i agor trafodaethau.

 

Cadeirydd: Bella Kerr

Astudiodd Kerr yn yr Ysgol Gelf Ganolog, Middlesex a Choleg y Gofaint Aur ac mae’n ymarferydd ac yn ddarlithydd mewn celf gain. Mae arlunio wedi darparu dilyniant mewn gwaith sydd wedi rhychwantu gosodwaith, gwaith lluosol 3D ar raddfa fach, ffilm, cynllunio setiau a ffotograffiaeth, sydd i’w gweld mewn amrywiaeth o gyd-destunau, o ddangosiadau ffilm mewn orielau pwysig yn Llundain i amgueddfeydd ac orielau rhanbarthol. Mae ei gwaith diweddar wedi’i fynegi ar ffurf gosodweithiau mawr, ymchwil seiliedig ar ymarfer ac ysgrifenedig, printiau digidol a gwaith cyfranogol a churadurol gan gynnwys CIVIC yn Oriel y Genhadaeth Abertawe.

 Gwrando YMA

missiongallery.wordpress.com/2014/04/15/civic-curators-perspective-bella-kerr/

Dr Nicholas De Genova

Testun Diedifar y Fetropolis Ymfudo

Dim ond mewn cysylltiad ag ymfudwyr ‘afreolaidd’ neu ‘anghyfreithlon’ y gellir amgyffred technegau a thechnolegau materol ac ymarferol plismona ffiniau a gorfodaeth cyfraith ymfudo gyfoes. Mae’r croeswyr ffin diymhongar hyn yn cynrychioli ‘testun diedifar’ bron pob cyfundrefn gyfoes ar ffiniau’r byd. Mewn ymateb i’r rhain, rhaid i seilweithiau ac arferion amrywiol patrolio ffiniau gael eu deall fel trefniannau adweithio. Mae ymfudwyr, gyda’u dyheadau, anghenion a’u dymuniadau eu hunain, sy’n fwy nag unrhyw gyfundrefn ymfudo a dinasyddiaeth ac sy’n gorlifo drostynt, yn cyflawni rhyddid symudiad y mae ffiniau’n ymateb iddo. Fodd bynnag, yn hytrach na gweld ffiniau fel rhywbeth sy’n cau allan yn unig, mae’n hollbwysig deall y prosesau anghyson sy’n cael eu hwyluso drwy reoli ffiniau. Fel hyn, mae’r cau allan yn ei ddatgelu ei hun fel proses gynhwysol o ddarostwng llafur. Mae natur drawswladol ymfudwyr yn helpu i ddatgelu’r ‘ochr arall’ yma i ffiniau gwaharddol a pholisïau ymfudo cyfyngol – ‘anlladrwydd cynhwysiant.’ Fel hyn, mae’r fetropolis ymfudo’n estyn y ffiniau hyn i ofod y genedl-wladwriaeth drwy orfodi’r gyfraith ymfudo, grym aflonyddol sy’n dadleoli ffiniau ac yn ailgyfeirio brwydrau fel brwydrau trefol.

Darllenydd mewn Daearyddiaeth Drefol yw Nicholas De Genova a Chyfarwyddwr y Grŵp Ymchwil i Ddinasoedd yng Ngholeg y Brenin Llundain .

Gwrando YMA

www.kcl.ac.uk/sspp/departments/geography/people/academic/de-genova/index.aspx

www.nicholasdegenova.net/

Javier Ruiz Diaz

GCHQ: Brawd Bach yr NSA…nid mor fach erbyn hyn

Mae’r dogfennau a ddatgelwyd gan y dinoethwr Edward Snowden yn dangos bod y Deyrnas Unedig yn casglu gwybodaeth am filiynau o ddinasyddion diniwed ar draws y byd, a hynny’n groes i hawliau dynol. Mae ysbiwyr o Brydain hefyd yn lledaenu meddalwedd faleisus, yn torri i mewn i ddiogelwch y rhyngrwyd ac yn ymosod ar grwpiau protest, cwmnïau a rhai eraill nad ydynt yn derfysgwyr nac yn droseddwyr difrifol. Hyd yma, mae sylw’r rhan fwyaf o’r cyfryngau rhyngwladol a’r farn gyhoeddus wedi canolbwyntio yn gyfan gwbl bron ar yr Asiantaeth Diogelwch Cenedlaethol (NSA), asiantaeth cudd-wybodaeth signalau’r Unol Daleithiau. Ond mae’r NSA yn defnyddio peiriant goruchwyliaeth fyd-eang sy’n dibynnu ar rwydwaith o bartneriaid allweddol sy’n amrywio o Israel i Sweden.  Ar ben y rhestr mae’r asiantaeth gyfatebol yn y DU, y Pencadlys Cyfathrebu Cyffredinol (GCHQ). Mae’n bwysig bod sefydliadau yn y gymdeithas ddinesig ar draws y byd sy’n poeni am oruchwyliaeth dorfol yn ehangu canolbwynt eu sylw o’r Unol Daleithiau a’r NSA i gynnwys y DU a GCHQ. Bydd y papur hwn yn crynhoi rhai o brif weithgareddau asiantaethau goruchwylio’r DU a ddatgelwyd gan Edward Snowden.

Cyfarwyddwr Polisi’r Open Rights Group (ORG) yw Javier Ruiz Dias, sefydliad yn y DU sy’n gweithio i ddiogelu hawliau a rhyddidau digidol drwy ymgyrchu ynglŷn â materion  hawliau digidol a thrwy feithrin cymuned o actifyddion ar lawr gwlad.

Gwrando YMA

www.openrightsgroup.org

 

Hanna Baumann

Trais Seilwaith: gwthio i’r cyrion a rheoli yn Nwyrain Jerwsalem

Y term sydd wedi’i ddefnyddio ar gyfer effeithiau cymdeithasol dosbarthu adnoddau a gwasanaethau megis dŵr, trydan, carthffosiaeth a chael gwared â sbwriel, dosbarthu’r post a thrafnidiaeth yn anghyfartal yw ‘trais seilwaith’. Yn Nwyrain Jerwsalem, yn ôl fy nadl innau, defnyddir trais nid yn unig drwy wahardd pobl rhag cael mynediad i gyfleustodau, ond ar brydiau hefyd drwy gysylltu ardaloedd Palesteinaidd â rhwydweithiau Israelaidd. Fel hyn, mae’r seilwaith yn gweithredu fel offeryn allweddol at feddiannu gofod trefol ac, yn y tymor hir, atodi tiriogaeth. Mae’n gwneud hyn drwy ehangu cyrhaeddiad rheolaeth y wladwriaeth, gan gynnwys ehangu’i grymoedd diogelwch, crynhoi newidiadau tiriogaethol yn barhaol a thanseilio sofraniaeth dros adnoddau.

Yn yr ymchwil ar gyfer fy nhraethawd hir, dw i’n trafod seilweithiau fel ffordd o reoli tiriogaeth, ond hefyd yn amlygu eu rôl wrth gysylltu polisi a strategaeth filwrol y wladwriaeth ar y naill law a bywyd trefol beunyddiol a phrofiad ymgorfforedig ar y llall. Rwy’n defnyddio seilwaith fel cyfrwng i edrych ar statws cloffi-rhwng-dwy-stôl Dwyrain Jerwsalem, sydd wedi cael ei chyfeddiannu gan Israel, ond y mae Palesteiniaid yn dal i obeithio y bydd ryw ddydd yn dod yn brifddinas iddynt, ac i ystyried ymateb amwys y Palesteiniaid i’r trais seilwaith y maent yn ei brofi.

Ymgeisydd PhD yw Hanna mewn Pensaernïaeth yng Ngholeg y Brenin, Prifysgol Caergrawnt a Chynullydd Seminar y Ddinas yn CRASSH

Gwrando YMA

www.urbanconflicts.arct.cam.ac.uk/people/hanna-baumann

Anna Lermon

Sefydlwyd Ymddiriedolaeth Ddinesig Cymru hanner canmlynedd yn ôl. Erbyn hyn, fel y bu’r adeg honno, mae gwerthoedd balchder dinesig ac ymdeimlad â lle yn dal i fod yn bwysig wrth lunio a chynnal cymunedau bywiog a lleoedd y mae modd byw ynddynt. Mae’r Ymddiriedolaeth Ddinesig yn cefnogi dros 50 o gymdeithasau dinesig, i gyd yn grwpiau gwirfoddol, ar draws y wlad yn eu gwaith gyda threftadaeth, cynllunio, datblygu ac adfywio.  Mae’r Ymddiriedolaeth Ddinesig yn cynnal gwefan lawn gwybodaeth www.civictrustwales.org) gydag erthyglau sy’n ymdrin â diweddariadau polisi, materion sy’n achosi pryder i gymdeithasau, astudiaethau achos o arferion gorau cymdeithasau, e.e. cyfrannu i’r Cynllun Datblygu Lleol. Dros y tair blynedd diwethaf, mae’r Ymddiriedolaeth wedi ymwneud â phennu nodweddion ardaloedd trefol, gan gyhoeddi llawlyfr a phecyn cymorth i gefnogi cyfranogaeth y sector gwirfoddol yn y maes hwn. Rydym hefyd yn cefnogi nifer o gymdeithasau i ymgymryd ag astudiaethau pennu nodweddion. Ysgrifenyddiaeth Grŵp Treftadaeth Cymru yw’r Ymddiriedolaeth hefyd, grŵp sy’n cynnwys sefydliadau megis SPAB, Y Gymdeithas Fictoraidd, Y Grŵp Sioraidd ac Ymddiriedolaeth Addoldai Cymru.

Os ydym am gynllunio ac adeiladu gwell cymunedau, a sicrhau bod strydoedd ein trefi a’n dinasoedd yn llefydd sy’n haws byw ynddynt, mae’n bwysig deall y ffactorau sy’n cyfrannu – yn negyddol yn ogystal ag yn gadarnhaol – i gymeriad trefi. Yn Ymddiriedolaeth Ddinesig Cymru, rydym yn credu ei bod yn bwysig edrych ar y dre yn ei chyfanrwydd, nid ar yr ardaloedd hanesyddol yn unig sydd yn aml yn cael eu gwarchod. Mae’r Ymddiriedolaeth Ddinesig wedi gweithio gyda thair cymdeithas ddinesig, Cymdeithas Ddinesig y Drenewydd a’r Cylch yn eu plith, i ddatblygu llawlyfr a phecyn cymorth o’r enw ‘Exploring your town‘ i helpu grwpiau cymunedol i ystyried cymeriad eu strydoedd a’u trefi a meithrin capasiti i gyfrannu at faterion cynllunio, datblygu ac adfywio. Bydd y sgwrs yn esbonio’r broses sydd ynghlwm wrth ymgymryd ag astudiaeth ‘pennu nodweddion’ gan amlinellu’n fras rai o’r canfyddiadau yn y Drenewydd a’r gwersi a ddysgwyd yn ystod y broses.

Anna Lermon, Swyddog Prosiectau, Ymddiriedolaeth Ddinesig Cymru

Gwrando YMA

civictrustwales.wordpress.com/about/

 

Deialogau Gorffennol

Conflict through the Eye of the Lens, MOSTYN ac Feminist Perspective and Art Practice, Phrifysgol Cymru, y Drindod Dewi Sant, Abertawe.

Mae’r gyfres Deialogau ar Wrthdaro wedi’i hariannu gan cyngor y celfyddydau Cymru grant datblygu cynulleidfa mewn partneriaeth â Phrifysgol Cymru, y Drindod Dewi Sant, Abertawe, Oriel Davies Gallery, MOSTYN.

logo strip feminsm dialogues