Hwyrnos: Y FAGDDU | Galwad Agored am Artistiaid, Creadigwyr, Perfformwyr ac Actifyddion

Date posted: September 3, 2020

Mae düwch yn ddiderfyn ac yn ddiddiwedd – beth wnaech chi drochi mewn goleuni fel y gallen ni ddawnsio a dathlu gyda’n gilydd?

Cyffro mawr i Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ac Artes Mundi yw cyhoeddi Hwyrnos: Y FAGDDU, ymholiad creadigol ynglŷn ag effaith yr Ymerodraeth Brydeinig ar gymunedau Duon a’u hanesion. Rydyn ni am ddathlu Pobl Dduon yng Nghymru a’u cyfraniadau hynod gadarnhaol i’r gymdeithas.

Rydyn ni’n gwahodd artistiaid sydd â bydolwg unigryw a chydweithredol i gyfrannu i’r digwyddiad ymdrwythol, rhyngweithiol a chyffrous yma sy’n cynnwys sawl ffurf ar gelfyddyd. Dewisir pum artist i weithio gyda Umulkhayr Mohamed sy’n arwain ar y curadu a chynnwys. Rydyn ni am glywed gan bobl nad ydynt yn ofni herio naratifau cyffredin ac sydd wedi’u cyffroi gan y syniad o weithio gyda thîm yr Hwyrnos yn ogystal â churaduron o’r amgueddfa ac Artes Mundi.

Mae’r alwad yma’n agored i artistiaid, creadigwyr, perfformwyr ac actifyddion sy’n gweithio mewn unrhyw gyfrwng. Gall unrhyw un sydd â syniadau wneud cais, naill ai fel unigolyn neu fel menter ar y cyd. Er ein bod am sicrhau bod nifer o’r artistiaid a ddetholir yn ifanc ac yn newydd, yn yr un modd bydden ni’n annog ac yn ystyried cyflwyniadau gan artistiaid a chreadigwyr o unrhyw oed. Mae gynnon ni ddiddordeb arbennig yn y rheini sydd â chysylltiad personol â hanes Du.

Mae Hwyrnos: Y FAGDDU yn cyflwyno cyfle unigryw i greu gwaith newydd eofn. Mae gynnon ni ddiddordeb arbennig mewn cynigion sy’n ymwneud â, yn cwestiynu neu sy’n chwarae â chasgliadau’r amgueddfa a/neu themâu gwaith artistiaid Artes Mundi 9, Rydyn ni wedi tynnu sylw at ambell wrthrych, gwaith celf a thema y gallech ddewis cyfeirio ato yn eich cynigion ond hefyd fel ffynhonnell ysbrydoliaeth. Gellir gweld y rhain yn y ddogfen ymchwil yma. Mae croeso hefyd i gynigion sy’n ymwneud ag agweddau eraill ar y profiad a’r hanes Du.

Dogfen Ymchwil (Eng) | Dogfen Ymchwil (Cymraeg)

Cyllideb:

Ffi comisiwn i’r artist o £850 (gan gynnwys TAW)

Cyllideb o £150 ar gyfer deunyddiau a chynhyrchu

Beth arall sydd i’w ennill fel rhan o’r cyfle yma?

Menter gydweithredol yw Hwyrnos: Y FAGDDU rhwng Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd a’r tîm yn Artes Mundi. Bydd yr artistiaid dethol yn derbyn cymorth

ymchwil a datblygu gan y ddau dîm yn ogystal â chyfle sylweddol i ddatblygu rhwydweithiau personol. Bydd hyn yn cynnwys gwahoddiadau i ragddangosiad, Fforwm Artistiaid a Seremoni Wobrwyo Artes Mundi, er efallai y bydd y digwyddiadau hyn ar ffurf wahanol i’r blynyddoedd cynt. Lle bo’n bosibl, bydd gan yr egin artistiaid gyfle hefyd i drafod eu gwaith ac arferion ehangach mewn sesiynau cyfaill beirniadol gyda’r artistiaid sydd ar restr fer gwobr Artes Mundi 9, Firelei Báez, Dineo Seshee Bopape, Meiro Koizumi, Beatriz Santiago Muñoz, Prabhakar Pachpute a Carrie Mae Weems.

Sut i wneud cais:

Cwblhewch y ffurflen gais a chyflwyno’ch cynigion i digwyddiadau@amgueddfacymru.ac.uk.

Ceisiadau Artistiaid (Eng) | Ceisiadau Artistiaid (Cymraeg)

Word Versions: Application Form (Eng) | Application Form (Cymraeg)

Rydyn ni am i’r broses gwneud cais fod cyn deced â phosibl ac yn addo gwneud addasiadau rhesymol i’r broses hon er mwyn cyflawni hyn. Cysylltwch os oes unrhyw addasiadau y gallen ni eu gwneud neu gymorth ychwanegol y gallen ni ei gynnig er mwyn eich helpu wrth wneud cais. Gyda’n gilydd mi wnawn ni feddwl am ddewisiadau addas eraill.

Yn dal heb fod yn siŵr am wneud cais? Croeso i chi ddod i gysylltiad ymlaen llaw i drafod eich syniadau a chael ateb i unrhyw gwestiynau sydd gynnoch chi. E-bostiwch: umulkhayr.mohamed@museumwales.ac.uk

Amserlen Arfaethedig:

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 5yp, 30 Medi 2020

Dethol yr artistiaid yn dilyn cyfweliad panel: yr wythnos sy’n dechrau 12 Hydref 2020

Y cyfnod ymchwil yn dechrau (gan gynnwys sgyrsiau gyda churaduron): yr wythnos sy’n dechrau 19 Hydref 2020

Y cyfnod ymchwil yn dod i ben: ddiwedd mis Rhagfyr 2020.

Creu’r gweithiau celf/datblygu perfformiadau (gan gysylltu’n achlysurol â thîm yr Hwyrnos yn ôl yr angen): Ionawr 2021 – Chwefror 2021

Cyflwyniad fel rhan o Hwyrnos: Y FAGDDU: dydd Gwener 5 Mawrth 2021

Rydyn ni’n gwerthfawrogi y gallai creu celfyddyd yn y byd sydd ohoni fod yn brofiad anarferol neu heriol ac yn un y bydd yn rhaid i ni deimlo ein ffordd drwyddo gyda’n gilydd. Oherwydd hyn, fel rhan ganolog o’r cyfle yma, rydyn ni’n ymrwymo i wrando’n ofalus a chydweithio’n hyblyg lle bo’n bosibl.

Mae’r digwyddiad Hwyrnos yma dan arweiniad pobl ifainc yn rhan o’r Prosiect Dwylo ar Dreftadaeth yn Amgueddfa Cymru, gyda chymorth cyllid ‘Cicio’r Llwch’ gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol. Diolch i holl chwaraewyr y Loteri – rydyn ni’n croesi bysedd i chi!

Artes Mundi yw’r prif sefydliad i’r celfyddydau gweledol sydd â ffocws rhyngwladol yng Nghymru. Gan ganolbwyntio ar wirioneddau cymdeithasol, maent yn creu cyfleoedd unigryw i unigolion a chymunedau ymgysylltu’n greadigol â materion brys ein hoes mewn ffyrdd sy’n taro deuddeg gyda phawb. Mae Artes Mundi yn ymrwymedig i ysgogi deialogau a dadleuon, yn rhyngwladol ac yn lleol, sy’n datblygu gwell dealltwriaeth ohonon ni’n hunain, o bobl eraill ac o’r cysylltiadau rhwng diwylliannau cyfarwydd a diarth.

Cysylltwch â Ni | Telerau Defnyddio | Nodau Masnach | Datganiad Preifatrwydd
Hawlfraint 2013 Artes Mundi. Cedwir pob hawl

Dyluniwyd gan