Prosiect Trebanog: Cymuned greadigol yn dod yn fyw

Date posted: July 6, 2017

Dyma gyhoeddi’r prosiect Cyfalaf Creadigol sy’n ymwneud ag ailddatblygu’r gofod gwyrdd o gwmpas canolfan gymunedol yn Nhrebanog. Mae’r cyhoeddiad yn dilyn 2 flynedd o waith a sgyrsiau creadigol â’r gymuned; prosiect gwirioneddol gydweithredol lle mae adfywio ffisegol a chymdeithasol yn cwrdd.

Yn ôl Eleanor Davis, Rheolwr y Prosiect: “Mae Celfyddyd Nid Celfyddyd wedi cynnig cyfle unigryw a gwerthfawr i bobl o bob oed a chefndir yn Nhrebanog i gymryd rhan mewn sgyrsiau a dylanwadu ar ddatblygiad eu gofod gwyrdd newydd yng Nghanolfan Gymunedol Waun Wen – drwy adeiladu ffeuau, rhannu bwyd, mynd am droeon a chreu gofod lle gall eu lleisiau gael eu clywed.”

Mae Prosiect Trebanog yn rhan o ‘Celfyddyd Nid Celfyddyd’, prosiect partneriaeth Syniadau: Pobl: Lleoedd a grëwyd gan Artes Mundi, Plant y Cymoedd a Trivallis a’i ariannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru. Drwy’r gronfa hon, mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn ceisio edrych ar ffyrdd newydd o weithio sy’n esgor ar gydweithredu trawstoriadol, sy’n profi syniadau a phartneriaethau newydd ac sy’n ysbrydoli cymunedau i ail-ddychmygu eu hamgylchedd mewn ffordd greadigol sy’n eu grymuso.

Un o saith o brosiectau adfywio arloesol sydd wedi’u cefnogi gan y fenter hon oedd Celfyddyd Nid Celfyddyd. Fe’i lansiwyd yn 2015 gyda gwaith ymchwil a datblygu cychwynnol yn cael ei wneud ym Mhen-y-graig. Roedd y cyfnod hwn, dan arweiniad yr artist rhyngwladol sy’n byw yng Nghaerdydd, Rabab Ghazoul, yn hollbwysig i amlygu gwir werth y sgyrsiau creadigol fel ffordd o ymgysylltu â phobl, gan roi’r gofod a’r cyfle i unigolion i gyfrannu i’r broses a chefnogi ein cyrch tuag at gymuned hunanddiffiniol. Gan weithio â phobl ifainc yn y gymuned, daeth y gwaith hwn i’w benllanw mewn gosodwaith celf weledol ar hyd a lled y dre.

Yn 2015, gwahoddwyd artistiaid rhyngwladol, gan gynnwys yr artist o Abertawe, Owen Griffiths, Nils Norman, Lucy a Jorge Orta, gan y partneriaid i weithio gyda chymuned Trebanog, a thrwy ymyriadau creadigol, edrych ar eu gobeithion a’u dymuniadau i’r dyfodol.

Mae’r prosiect wedi sefydlu ei bencadlys mewn hen ysgol fabanod yn y gymuned a ailagorwyd i’r cyhoedd gan y prosiect y llynedd. Wedi’i hysgogi gan waith cymdeithasol ymgysylltiedig yr artist Owen Griffiths, mae’r ysgol bellach yn cynnal sesiynau wythnosol gydag artistiaid, cydweithwyr ac athrawon. Wedi’i ddisgrifio fel gofod ar gyfer dysgu cymdeithasol, mae cwricwlwm a gweithgareddau’r ysgol yn cynnwys gwneud, rhannu sgiliau, cynhyrchu celf, bwyd a phrydau o fwyd. Mae’n hybu ymgysylltu yng nghyd-destun y tir, chwarae, perchenogaeth a chydweithredu, wrth sefydlu perthynas hirdymor â’r gymuned. Mae hyn yn creu gwir gydweithrediad (rhwng y gymuned, artistiaid a phartneriaid), yn ogystal â chyfleoedd cynaliadwy ar gyfer newid.

“Rwy’n byw mewn stryd a ddim yn gweld neb, felly mae wedi gwneud gwahaniaeth oherwydd eich bod chi’n dod at eich gilydd ac yn y pendraw yn siarad gyda’ch gilydd ac mae hynny’n gwneud byd o wahaniaeth i sut rydych chi’n teimlo. Fe ddaeth â fi mas o’r tŷ hefyd a ’wnaeth e wahaniaeth mawr i’r ferch.” Preswylydd a Rhiant

“Fydden ni ddim wedi gwneud dim byd tebyg i be wnaethon ni fan hyn heb y prosiect. Dyma’r tro cynta rydyn ni wedi gwneud unrhyw beth fel teulu cyfan heb bennu lan yn cwympo mas.” Rhiant a Thadcu/Mamgu

“Dw i wedi gweld gwahaniaeth gyda rhai o agweddau’r plant lan fan hyn. Lle o’r blaen … maen nhw wedi bod yn hy gyda ni, os byddwch chi’n gofyn iddyn nhw nawr, maen nhw’n dweud “O, ie iawn”.” Tadcu/Mamgu

“Rwy wrth fy modd gweld cymuned Trebanog yn cael cyfle i feddwl yn greadigol ac i wneud pethau ac i weithio ochr yn ochr ag artistiaid a dylunwyr. Dyma gyfraniad cyffrous i’r celfyddydau gweledol yn yr ardal gan ymuno â mentrau creadigol a sefydlwyd yn ddiweddar megis Oriel y Gweithwyr yn Ynys-hir, Gwnaed yn y Cymoedd a Festyrefail yn Nhonyrefail.” Anne Hayes, Rheolwr y Celfyddydau a Diwydiannau Creadigol, Cyngor Sir Bwrdeistref Rhondda Cynon Taf.

Cysylltwch â Ni | Telerau Defnyddio | Nodau Masnach | Datganiad Preifatrwydd
Hawlfraint 2013 Artes Mundi. Cedwir pob hawl

Dyluniwyd gan