CYHOEDDI RHESTR FER ARTES MUNDI 8

Date posted: September 12, 2017

Yn dilyn llwyddiant Artes Mundi 7, a ddyfarnwyd i John Akomfrah yn gynharach eleni, mae’n bleser gan Artes Mundi gyhoeddi’r rhestr fer ar gyfer Artes Mundi 8 sef wythfed gwobr gelfyddydol eilflwydd flaenllaw’r DU. Cyhoeddir enillydd gwobr glodwiw Artes Mundi Caerdydd sy’n werth £40,000 yn Ionawr 2019 yn dilyn arddangosfa pedwar mis o weithiau’r artistiaid a ddaeth i’r rhestr fer. Mae’r rhestr fer wedi’i dewis o blith 450 o enwebiadau a oedd yn cwmpasu 86 o wledydd, ac mae’n cynnwys pump o brif artistiaid cyfoes arobryn y byd y mae eu gwaith yn archwilio beth yw ystyr bod yn ddynol, sef:

ANNA BOGHIGUIAN (CANADA/YR AIFFT) | BOUCHRA KHALILI (MOROCO/FFRAINC) OTOBONG NKANGA (NIGERIA) | TREVOR PAGLEN (UDA) APICHATPONG WEERASETHAKUL (GWLAD THAI)

Bydd rhestr fer Artes Mundi 8 yn cymryd rhan mewn arddangosfa fawr a gaiff ei chynnal rhwng 27 Hydref 2018 a 24 Chwefror 2019 yn yr Amgueddfa Genedlaethol, Caerdydd.

Dangoswyd gwaith Anna Boghiguian am y tro cyntaf yn arddangosfa Catherine David sef Contemporary Arab Representations, a agorodd yn 2003 yn Rotterdam. Denodd ei lluniau lawer o sylw a chanmoliaeth yn ogystal â sbarduno trafodaeth a dadleuon gwleidyddol, yn enwedig yn yr Aifft, ei gwlad enedigol. Mae gwaith fideo diweddar Bouchra Khalili The Mapping Journey Project wedi cael ei arddangos yn rhyngwladol gan gynnwys arddangosfa unigol yn MoMA, Efrog Newydd yn 2016. Gellir ystyried pob un o’i phrosiectau yn llwyfan i aelodau lleiafrifoedd gwleidyddol ymhelaethu, traethu a rhannu strategaethau a thrafodaethau ar wrthsafiad. Mae gwaith Otobong Nkanga In Wetin You Go Do? yn rhan o’r casgliad parhaol yn y Tate Modern. Mae ei gwaith yn archwilio newidiadau cymdeithasol a thopographigol ei hamgylchedd, yn arsylwi ar eu cymhlethdodau cynhenid ac yn deall sut mae pridd a daear a’u gwerthoedd posib yn destun dadansoddi rhanbarthol a diwylliannol. Lansiodd Trevor Paglen waith celf i orbit pell o gwmpas y Ddaear ar y cyd â Creative Time a MIT yn 2012. Mae prosiect parhaus Paglan yn ymchwilio i gwyliadwriaeth wladwriaethau byd eang a moeseg rhyfela â drônau. Mae gosodiadau fideo a ffilmiau nodwedd Apichatpong Weerasethakul wedi ennill cydnabyddiaeth eang iddo a nifer o wobrau mewn gwyliau ffilm, gan gynnwys dwy wobr yng Ngŵyl Ffilm Cannes. Mae’r themâu sy’n cael eu cyfleu yn ei waith yn cynnwys breuddwydion, natur, rhywioldeb, ac amgyffred pobl y Gorllewin o Wlad Thai ac Asia. Gweler y bywgraffiadau llawn trosodd.

Bu detholwyr Artes Mundi 8, Nick Aikens, curadur yn Van Abbemuseum, Eindhoven; Daniela Pérez, curadur annibynnol sy’n byw yn Mexico City; ac Alia Swastika, curadur a llenor o Jakarta, yn chwilio am artistiaid sy’n ymgysylltu’n uniongyrchol â bywyd bob dydd trwy eu gwaith ac yn archwilio materion cymdeithasol cyfoes ar draws y byd.

Yn ôl Nick Aikens, un o’r detholwyr: “Mae’r gwaith artistig mwyaf grymus a chyfoethog yn ein galluogi i weld y byd a’n lle yn y byd o bersbectif newydd. Mae pob un o’r pum artist a ddaeth i’r rhestr fer wedi gwneud hyn yn gyson trwy wthio ffiniau’r amrywiol gyfryngau y maen nhw’n gweithio o’u mewn. Rwy’n falch dros ben ein bod wedi gallu rhoi cyfres o gyfryngau at ei gilydd o gyd-destunau gwahanol iawn sy’n dangos y ffyrdd amryfal a soffistigedig y mae artistiaid yn ymateb i rai o gwestiynau dwysaf ein hoes.”

Meddai Karen MacKinnon, Cyfarwyddwr a Churadur Artes Mundi: “Mae’r ffocws unigryw mae Artes Mundi yn ei roi ar y cyflwr dynol yn ein galluogi i ddod ag artistiaid ynghyd o bob cwr o’r byd sydd â chelfyddyd a all ysbrydoli a herio’r ffordd rydym ni’n gweld y byd ac yn trigo ynddo. Trwy eu hamrywiol gyfryngau maen nhw’n ystyried themâu hollbwysig megis lleiafrifoedd gwleidyddol a strategaethau gwrthsafiad yng ngwaith Bouchra Khalili; ymchwiliadau Trevor Paglen i wyliadwriaeth dorfol a chasglu data, archwiliadau o dirweddau, natur, iaith a dadleoli sy’n rhedeg trwy waith Otobong Nkanga. Mae astudiaethau hynod bersonol a gwleidyddol o fywyd bob dydd i’w gweld yng ngwaith Anna Boghiguian a gweithiau breuddwydiol llawn elfennau seicolegol Apichatpong Weerasethakul gyda’i ffilmiau’n archwilio rhywioldeb, yr anymwybod a byd natur. Mae trai a llanw eu syniadau, y gwahanol bersbectifau ac amodau ymgysylltu, yn awgrymu y cawn arlwy anhygoel yn Artes Mundi 8. “

CANMOLIAETH AM ARTES MUNDI 7

One of the leading contemporary art prizes in the world” BBC News at Ten

Britain’s richest award for contemporary art” BBC Radio 4: Front Row

One of the UK’s most prestigious art prizes” BBC Breakfast

A prize that is quietly stealing into Turner territory” The Daily Telegraph

“…totally eclipsing and out classing the Turner Prize” The Independent

It felt as if the prize had come of age.” The Guardian

YR ARTISTIAID AR Y RHESTR FER

ANNA BOGHIGUIAN (CANADA/ YR AIFFT)

Ganwyd Anna Boghiguian, sydd o dras Armenaidd, yn Cairo ym 1946. Ond, nid yw wedi mabwysiadu’r ddinas fel ei hunig gartref erioed, ond yn hytrach mae wedi parhau i gael perthynas wrthwynebus â’r ddinas hyd heddiw. Mae wedi byw bywyd crwydrol, gan barhau i deithio’r byd o ddinas i ddinas fel artist, o’r Aifft i Ganada, o India i Ffrainc. Mae ei gwaith yn cynnig golwg unigryw’r trydydd person ond eto yn olwg hollwybodus ar gymunedau trefol cyfoes. Mae gwaith Anna Boghiguian yn gyfansoddiadau dwys. Yn aml maen nhw’n cynnwys testun, delweddau, casgliadau o ffotograffau a deunyddiau dogfennol eraill wedi’u cydblethu’n agos. Mae’r lliwiau cryf a’i darluniau digymell, llawn mynegiant yn atgoffa rhywun o gofnodion dyddiadur. Maen nhw fel petaent yn delweddu a chofnodi profiad a chanfyddiad amrantiad yn ei amrywiol agweddau.

Mae ei harddangosfeydd diweddar yn cynnwys Unfinished Conversations: New Work from the Collection, MoMA, Efrog Newydd, 2017.

BOUCHRA KHALILI (MOROCO/FFRAINC)

Artist Morocaidd-Ffrengig yw Bouchra Khalili. Fe’i ganwyd yn Casablanca, a bu’n astudio Ffilm yn Sorbonne Nouvelle a’r Celfyddydau Gweledol yn École Nationale Supérieure d’Arts de Paris-Cergy. Mae hi’n byw a gweithio ym Merlin ac Oslo. Mae’n gweithio gyda ffilm, fideo, gosodiadau, ffotograffiaeth a phrintiadau, ac mae gwaith Khalili yn rhoi llais i iaith, gwrthrychedd, llefaredd, ac archwiliadau daearyddol. Mae pob un o’i phrosiectau yn ymchwilio i strategaethau a thrafodaethau ar wrthsafiad fel y cânt eu mynegi, eu datblygu a’u hadrodd gan unigolion, sef pobl o leiafrifoedd gwleidyddol yn aml. Mae gwaith Khalili wedi cael ei arddangos yn rhyngwladol, er enghraifft, documenta 14 (2017); “The Mapping Journey Project”, arddangosfa unigol MoMa, Amgueddfa Celfyddyd Fodern Efrog Newydd (2016); “Foreign Office”, sioe unigol yn Palais de Tokyo, Paris (2015).

OTOBONG NKANGA (NIGERIA/BELGIUM)

Artist gweledol yw Otobong Nkanga a ddechreuodd ei hastudiaethau celf ym Mhrifysgol Obafemi Awolowo yn Ile-Ife, Nigeria a pharhau i astudio yn yr École Superieure des Beaux-Arts ym Mharis, Ffrainc. Mae ei lluniau, gosodiadau, ffotograffau a cherfluniau’n archwilio syniadau amrywiol sy’n ymwneud â thir a’r gwerth sy’n gysylltiedig ag adnoddau naturiol. Mae ei gwaith, ei gweithgareddau a’i pherfformiad yn treiddio i bob math o gyfryngau ac yn ysgogi ffotograffiaeth, lluniadu, peintio, cerflunio, gosodiadau a fideo, er bod yr holl waith gwahanol wedi’i gysylltu trwy bensaernïaeth a thirwedd. Fel un o’r olion dynol sy’n tystio i ffyrdd o fyw a materion amgylcheddol, mae pensaernïaeth a thirweddau yn gweithredu fel seinfwrdd ar gyfer adroddiant ac ar gyfer y ‘perfformiadol’.

TREVOR PAGLEN (UDA)

Mae gwaith yr artist Trevor Paglen yn cwmpasu creu delweddau, cerflunio, newyddiaduraeth ymchwiliol, ysgrifennu, peirianneg a nifer o ddisgyblaethau eraill. Ymhlith ei bryderon mwyaf y mae dysgu sut mae gweld y foment hanesyddol rydym ni’n byw ynddi a datblygu’r gallu i ddychmygu amrywiol ddyfodol amgen. Mae Paglen wedi cael arddangosiadau unigol o’i waith yn Vienna Secession, Amgueddfa Gelf Eli & Edythe Broad, Amgueddfa Van Abbe, Frankfurter Kunstverein, a Protocinema Istanbul, ac wedi cymryd rhan mewn arddangosfeydd grŵp yn y Amgueddfa Gelfyddyd Metropolitan, Amgueddfa Celfyddyd Fodern San Francisco, y Tate Modern, a nifer o leoliadau eraill. Mae’n awdur ar bump o lyfrau a nifer o erthyglau ar bynciau gan gynnwys daearyddiaeth arbrofol, cyfrinachedd gwladol, astudiaeth o symbolau milwrol, ffotograffiaeth a gweledolrwydd.

APICHATPONG WEERASETHAKUL (GWLAD THAI)

Ganwyd Apichatpong Weerasethakul yn Bangkok a chafodd ei fagu yn Khon Kaen yng ngogledd ddwyrain Gwlad Thai. Dechreuodd ffilmio a gwneud ffilmiau fideo byr ym 1994, gan gwblhau ei ffilm nodwedd gyntaf yn 2000. Hefyd, mae wedi cynnal arddangosfeydd a gosodiadau mewn llawer o wledydd ers 1998. Yn aml maent yn aflinol, gyda synnwyr cryf o afleoliad, ac mae ei waith yn ymdrin â’r cof, ac yn ymwneud yn gynnil â gwleidyddiaeth bersonol a materion cymdeithasol. Mae’n gweithio’n annibynnol ar ddiwydiant ffilm masnachol Gwlad Thai, ac yn ymroi i hyrwyddo gwaith ffilm arbrofol ac annibynnol gyda’i gwmni Kick the Machine. Mae ei brosiectau celf a’u ffilmiau nodwedd wedi ennill cydnabyddiaeth eang iddo a nifer o wobrau mewn gwyliau ffilm gan gynnwys dwy wobr yng Ngŵyl Ffilm Cannes. Yn 2005, cyflwynwyd un o wobrau mwyaf hyglod Gwlad Thai iddo, sef Silpatorn, gan Weinyddiaeth Diwylliant Gwlad Thai.

–DIWEDD–

NODIADAU I OLYGYDDION

CYSYLLTIADAU’R WASG

Y DU A RHYNGWLADOL – Tory Lyne-Pirkis, Leighanne Murray a Kitty Langton, Midas Public Relations

Tory.lyne-pirkis@midaspr.co.uk | leighanne.murray@midaspr.co.uk | kitty.langton@midaspr.co.uk

+44 (0) 207 361 7860

Y WASG YNG NGHYMRU: Lleucu Cooke yn yr Amgueddfa Genedlaethol, Caerdydd

Lleucu.Cooke@museumwales.ac.uk 029 2057 3175

Ynglŷn ag Artes Mundi – Sefydliad celfyddydau rhyngwladol yw Artes Mundi sydd â’i gartref yng Nghaerdydd, y DU. Wedi’i sefydlu yn 2002, mae Artes Mundi yn ymrwymedig i gefnogi artistiaid gweledol cyfoes arloesol o bob cwr o’r byd y mae eu gwaith yn ymgysylltu â realiti cymdeithasol a phrofiadau mae pobl wedi byw drwyddynt. Cynhelir gwobr ac Arddangosfa Artes Mundi bob dwy flynedd, ac mae’n cynnal rhaglen o brosiectau allestyn ac addysg ochr yn ochr â’r arddangosfa gyhoeddus a’r wobr. Yn 2017 dyfarnwyd Gwobr Artes Mundi 7 i John Akomfrah. Mae’r buddugwyr blaenorol yn cynnwys; Theaster Gates (2015), Teresa Margolles (2013), Yael Bartana (2010), N S Harsha (2008), Eija-Liisa Ahtila (2006), a Xu Bing (2004). Noddir Artes Mundi gan arian cyhoeddus Cyngor Celfyddydau Cymru a Chyngor Dinas Caerdydd. Mae’r noddwyr eraill yn cynnwys Ymddiriedolaeth Elusennol Colwinston Ymddiriedolaeth Myristica a Sefydliad Waterloo.

Ynglŷn ag Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd – Yng nghanol canolfan ddinesig gain Caerdydd, saif yr Amgueddfa Genedlaethol sy’n gartref i gasgliadau celf cenedlaethol Cymru. Mae yno bum can mlynedd o beintiadau ardderchog, ynghyd â lluniadau, cerfluniau, gwaith arian a cherameg o Gymru ac o bob cwr o’r byd, gan gynnwys un o gasgliadau gorau Ewrop o ddarluniau’r Argraffiadwyr yn cynnwys gweithiau Monet, Cézanne, Manet, Renoir, Van Gogh a Rodin.

Gwybodaeth allweddol

Cyhoeddi’r rhestr fer: 12 Medi 2017

Yr Arddangosfa: 27 Hydref 2018 – 24 Chwefror 2019

Cyhoeddi’r wobr: 24 Ionawr 2019

Lleoliad yr Arddangosfa: Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3NP

Mynediad: Am ddim

Gwybodaeth: www.artesmundi.org | +44 (0) 300 7777 300| @artesmundi

Cysylltwch â Ni | Telerau Defnyddio | Nodau Masnach | Datganiad Preifatrwydd
Hawlfraint 2013 Artes Mundi. Cedwir pob hawl

Dyluniwyd gan