Comisiynau Cymru Fenis 10

 

Fel rhan o raglen gyffredinol Cymru Fenis 10, mae Artes Mundi’n gallu cynnig cyllid ar gyfer tri chomisiwn bach. Mae’r rhain yn eistedd ochr yn ochr â chyfres arall o gomisiynau i’w cynnig gan Gelfyddydau Anabledd Cymru ynghyd â’r deg Cymrodoriaeth a weinyddir gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

 

Mae’r comisiynau ar gyfer artistiaid gweledol Cymreig ac sy’n byw yng Nghymru fel cefnogaeth tuag at ddatblygu a chynhyrchu prosiect/ gwaith celf newydd. Gall y rhain fod yn syniad rydych chi eisoes wedi dechrau ei ystyried neu gallai hyn gynnig y cyfle i wireddu gwaith y mae ei gwmpas a’i uchelgais yn gofyn am gyfraniad ariannol y tu hwnt i’ch amgylchiadau presennol. Does dim rhaid i chi fod ag unrhyw arddangosfa neu allbwn cyhoeddus sydd eisioes yn eu lle i fod yn gymwys i’r cyfle hwn ond mae cyllid ychwanegol ar gael os oes angen cymorth mynediad i alluogi cynulleidfaoedd/ cyfranogwyr i ymgysylltu â’r gwaith naill ai fel rhan o’i gynhyrchu neu ar ffurf rhyw fath o allbwn cyhoeddus neu gyflwyniad terfynol.

 

   

Croesawn yn arbennig geisiadau gan unigolion o gefndir a dangynrychiolir gan gynnwys oherwydd rhywioldeb, ethnigrwydd, anabledd a chefndir cymdeithasol.

 

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: AR GAU

Cynhelir cyfweliadau: Yr wythnos sy’n dechrau 5 Medi 2022 ar amserau i’w cyhoeddi

Dyddiad dechrau’r comisiwn: yr wythnos sy’n dechrau 12 Medi 2022.

 

 

FFI

Mae’r cyfle yn cynnig £14,100 i bob un o’r tri chomisiwn gan gynnwys ffi a chostau deunyddiau/ cynhyrchu.

 

 

PROFIAD

Bwriedir y comisiynau ar gyfer artistiaid sydd ag o leiaf dair blynedd o brofiad proffesiynol.

 

 

MEINI PRAWF DEWIS

 

Aseswn geisiadau’n ôl:

 

1. Ansawdd yr ymarfer creadigol a thystiolaeth o greu gwaith

2. I ba raddau y mae’r cynnig yn cyflawni pwrpas y comisiynau ac yn dangos anghenion datblygu clir

3. Pa mor bosibl y bydd y cynnig gyda’r gyllideb ac yn ôl yr amserlen.

4. Cynnwys y cynnig a ddaw o brofiad personol neu wir ymholiad.

Hefyd bydd y dewiswyr yn ystyried pa effaith y caiff y grant ar eich datblygiad creadigol, ystod ymarfer ac adeg yrfa’r grŵp a chyfraniad y comisiynau at gelfyddydau gweledol Cymru yn y dyfodol.

 

Nid oes angen i chi gael arddangosfa neu unrhyw ganlyniad cyhoeddus yn ei le cyn gwneud cais am y comisiynau. Nid oes disgwyl ychwaith bod angen i chi arddangos beth bynnag a gynhyrchir o ganlyniad uniongyrchol i gael cynnig y comisiwn. Pe bai cyfle o’r fath yn codi, yna byddai llinell gredyd briodol yn cael ei chytuno.

 

Tîm curadol Artes Mundi a gweithiwr proffesiynol gwadd sy’n gweithio yn y celfyddydau gweledol fydd yn gyfrifol am ddethol y comisiynau.

 

 

BOD YN GYMWYS

 

  • Rhaid i ymgeiswyr fod o Gymru neu’n byw yng Nghymru a gallu gwneud cais yn eu henwau cyfreithiol.

 

  • Rhaid ichi fod â chyfrif banc yn eich enw cyfreithiol

 

  • Ni dderbyniwn gynigion gan neb sydd mewn addysg ffurfiol amser llawn gan gynnwys astudiaethau ôl-raddedig.

 

I wneud cais, lawrlwythwch fersiwn Word, ei olygu ar eich cyfrifiadur, ei gadw ac yna ei anfon atom fel atodiad.

 

Cynhyrchydd Ymgysylltu Pecyn Gwybodaeth PDF

Cynhyrchydd Ymgysylltu Pecyn Gwybodaeth Word

Cynhyrchudd Ymgyslltu Pecyn Gwybodaeth Print Bras PDF

Cynhyrchudd Ymgyslltu Pecyn Gwybodaeth Print Bras Word 

Gwybodaeth a Ffurflen Gais fel Ffeil Sain

Ffurflen Monitro Cyfle Cyfartal

 

 

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am y swydd, y cais, y ffurflenni neu’r cyfweliad, cysylltwch â Melissa Hinkin, Curadur, yn opportunities@artesmundi.org  ac fe allwn eich helpu.

 

Wales Venice 10 logo and the CASW logo