Chapter

Chapter
Heol y Farchnad
Treganna
Caerdydd
CF5 1QE

 

https://www.chapter.org/

Ffôn: 029 2031 1050

E-bost: enquiry@chapter.org

Sefydlwyd Chapter gan artistiaid ym 1971, ac mae’n ganolfan genedlaethol ar gyfer y celfyddydau a diwylliant cyfoes. Mae’n ganolbwynt ar gyfer cynhyrchu a chyflwyno gwaith arloesol, dyfeisgar a chymhellol o safon fyd-eang.

 

Mae Chapter yn comisiynu ac yn cynhyrchu arddangosfeydd o waith celf cenedlaethol a rhyngwladol o’r radd flaenaf; mae dwy sinema’n cynnig ffilmiau annibynnol a heriol ochr yn ochr ag amrywiaeth o wyliau unigryw, ac mae ei gofodau theatr yn llwyfan ar gyfer dramâu arbrofol sy’n procio’r meddwl, dawns, cerddoriaeth, celf fyw a llawer mwy.  

Credit:

Noder: mae’r ffilmiau yn yr arddangosfa yma’n cynnwys goleuadau’n fflachio, ac felly mae’n bosib nad yw’n addas i bobl ag epilepsi ffotosensitif.

Arddangosfa Naomi Rincón Gallardo

Bagiau Synhwyraidd

Mae ein Bagiau Synhwyraidd yn cynnwys eitemau sydd wedi’u cynllunio i gefnogi anghenion synhwyraidd. Mae pob bag yn cynnwys amddiffynwyr clustiau, tegan ffidlan, chwyddwydr, padlau lliw a Laniard Blodyn Haul. Mae croeso i chi fenthyg bag a’i ddychwelyd ar ddiwedd eich ymweliad.

 

Disgrifiadau Sain

Mae taith sain o’r arddangosfa ar gael i’w lawrlwytho yma. Gallwch hefyd wrando arni drwy glustffonau yn yr oriel, gofynnwch i’r tîm am ragor o wybodaeth.

 

Er sylw, mae rhai ffilmiau yn yr arddangosfa yma’n cynnwys:

  • Goleuadau’n fflachio, ac felly mae’n bosib nad yw’n addas i bobl ag epilepsi ffotosensitif
  • Cynnwys nad yw’n addas o bosib i blant dan 12 oed
  • Sŵn uchel yn achlysurol
  • Mae’r gwrthrychau yn yr arddangosfa yn fregus, peidiwch â’u cyffwrdd.
Amseroedd Agor

Dydd Llun: 8.30 yb – 10 yp

Dydd Mawrth: 8.30 yb – 11 yp

Dydd Mercher: 8.30 yb – 11 yp

Dydd Lau: 8.30 yb – 11.30 yp

Dydd Gwener: 8.30 yb – 12 yp

Dydd Sadwrn: 8.30 yb – 12 yp

Dydd Sul: 8.30 yb – 10 yp

 

Oriel: Dydd Mawrth – Dydd Sul, 11 yb – 5 yp.

 

Rhydd i fynd i mewn

 

Hygyrchedd: https://www.chapter.org/cy/ymweliad/hygyrchedd/

Sut i Gyrraedd Yno

Ar droed
Rydyn ni wedi’n lleoli ar ochr orllewinol Caerdydd, ac mae’n hawdd dod o hyd i ni o ganol y ddinas. Gallwch ddefnyddio ap llwybrau cerdded i’ch helpu, fel Map My Walk neu Mapiau Google.

 

Bws
Gallwch ddal bysiau rhif 17, 18 yn uniongyrchol (arhosfan Canolfan Gelfyddydau Chapter) bob 5 munud o ganol Caerdydd.

 

Beic
Mae ganddon ni orsaf feiciau dan do o flaen ein prif fynedfa, ac mae gorsaf Next Bike ar Blas y Farchnad.

 

Car
Er hwylustod, mae ganddon ni faes parcio am ddim y tu ôl i’r adeilad gyda chwech lle dynodedig i ddeiliaid Bathodyn Glas. Gall fynd yn brysur iawn yno, ond mae sawl maes parcio arall yn gyfagos. Caiff y meysydd parcio cyhoeddus yn Nhreganna eu gweithredu gan Gyngor Caerdydd, a gallwch barcio am ddim am hyd at ddwy awr rhwng 8yb a 6yh. Wedi hynny, mae ffi safonol o £3 y diwrnod. Gallwch barcio am ddim rhwng 6yh ac 8yb, a drwy’r dydd ar ddydd Sul.

 

Mae rhai llefydd parcio ar Blas y Farchnad, o flaen Chapter. Byddwch yn ofalus wrth barcio yn yr ardal yma, gan fod rhai gofodau’n ymddangos fel petaen nhw’n llefydd parcio, ond maen nhw y tu ôl i linellau dwbl. Mae’r llinellau dwbl yn berthnasol i’r ardal gyfan sydd y tu ôl iddyn nhw, gan gynnwys y pafin, felly os byddwch chi’n eu pasio, byddwch chi’n parcio’n anghyfreithlon ac mae’n bosib y byddwch chi’n cael tocyn parcio.