Amdanom Ni

Cysylltu

Artes Mundi
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd,
Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3NP

+44 (0) 300 7777 300
info@artesmundi.org

Oriau’r swyddfa yw 9.30am - 5.30pm

O’r Lladin am ‘gelfyddydau’r byd’ i adlewyrchu’n ffocws ar wirioneddau cymdeithasol, cenhadaeth Artes Mundi yw dod â chelfyddyd ryngwladol eithriadol i Gymru a chreu cyfleoedd unigryw i unigolion a chymunedau lleol ymgysylltu’n greadigol â phynciau llosg ein hoes mewn ffyrdd sy’n taro tant gyda phob un ohonom. Rydym wedi ymrwymo i ysgogi deialogau a dadleuon, yn rhyngwladol ac yn lleol, sy’n datblygu gwell dealltwriaeth o’n hunain, o eraill, ac o’r berthynas rhwng diwylliannau cyfarwydd a phellennig.

Credit: John Akomfrah, Auto Da Fé, 2016. Artes Mundi 7 installation view, National Museum Cardiff, 2016. ©Smoking Dogs Films. Courtesy the artist and Lisson Gallery, London. Photo: James Woodley.

Credit: N.S. Harsha at Glynn Vivian, Swansea

Credit:

Gan weithredu o gyd-destun gwleidyddol datganoledig Cymru, mae Artes Mundi yn dathlu amrywiaeth ac yn chwarae rhan hanfodol o ran ehangu profiad diwylliannol. Nod pob agwedd ar ein gweithgarwch yw cynnal perthynas rhwng artistiaid, cynulleidfaoedd a chymunedau a dangos gallu’r celfyddydau gweledol i gyfathrebu ar draws ffiniau.

 

Wrth wraidd Artes Mundi mae’r Arddangosfa a’r Wobr a gynhelir bob yn ail flwyddyn, sy’n ddigwyddiadau â phroffil rhyngwladol helaeth ac enw da ymhlith y beirniaid. Drwy gyfrwng y rhain, rydym yn parhau i greu’r rhwydweithiau a’r enw da angenrheidiol, yn lleol ac o fewn y gymuned celfyddydau rhyngwladol, sy’n sylfaen hanfodol i raglen lawer ehangach o weithgarwch, rhaglen sy’n cael ei meithrin yn gyfannol er mwyn parhau i hyrwyddo a sicrhau manteision i, ac er mwyn, Cymru a’i chymunedau.

 

Ochr yn ochr â Gwobr Artes Mundi a chyda’n partneriaid yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, rydym yn gweinyddu Gwobr Brynu Derek Williams i gaffael gweithiau celf gyfoes sy’n rhan o Gasgliad Cenedlaethol Cymru sydd wrthi’n cael ei ddatblygu.

 

Mae Artes Mundi hefyd yn datblygu cydweithrediadau gydag amrywiaeth o leoliadau a phartneriaid trawsddisgyblaethol o Gaerdydd, y DU a thu hwnt, gan arwain at arddangosfeydd a chomisiynau gydag artistiaid, sy’n aml yn gysylltiedig â ni fel cyfranogwyr blaenorol yn y Wobr.

 

Mae addysg yn allweddol i’n gweithgareddau, gan hyrwyddo gwybodaeth, dealltwriaeth a thrafodaeth ar gyfer y cynulleidfaoedd ehangaf rydym yn cydweithio â nhw. Mae ein rhaglenni dysgu a’n rhaglenni cyhoeddus yn cynnwys sgyrsiau, teithiau, prosiectau allgymorth cymunedol hirsefydlog a gweithdai ar gyfer ysgolion, pobl ifanc a theuluoedd, pob un yn pwysleisio pwysigrwydd profiad personol o greu ystyr drwy ymgysylltu ac ymwneud â chelfyddyd weledol gyfoes.


Cwrdd â'r tîm

A headshot of a woman called Beloved Elizabeth Adonai looking and smiling directly at the camera. She is wearing a purple hoody and there is a white background behind her.

Beloved Elizabeth Adonai

Rheolwr Cefnogi Artistiaid

Letty Clarke

Letty Clarke

Curadur Rhaglenni Cyhoeddus

Melissa Hinkin

Melissa Hinkin

Curadur

A woman is stood in front of a white wall. She is looking to the side. She had blonde hair tied in a bun and is wearing a purple necklace and a floral dress.

Mary Dunbar

Swyddog Marchnata a Chyfathrebu

Nigel Prince

Nigel Prince

Cyfarwyddwr

Andrew Stride

Andrew Stride

Swyddog Cyllid

Amy Taylor

Amy Taylor

Gweinyddwr Gweithrediadau

Lianne Toye

Lianne Toye

Dirprwy Gyfarwyddwr a Phennaeth Datblygu

Diolch arbennig

I Artes Mundi 10, diolch arbennig i Aur Bleddyn, Lena Elghamry, Heledd Evans, Sammy Jones, Gabin Kongolo, Gweni Llwyd, Radha Patel, Nicole Ready and Amy Treharne am eu gwaith fel Cynhyrchwyr Ymgysylltu ym maes datblygu a chyflwyno’r rhaglen gyhoeddus ac i Jane Matthews fel Curadur Cynorthwyol Rhaglenni Cyhoeddus a Cathy Piquemal fel Rheolwr Prosiect ar gyfer Rhaglen Gymunedol AM10.


Hanes

Cyn-Gyfarwyddwyr

2002-11 Tessa Jackson
2011-12 Ben Borthwick
2012-19 Karen MacKinnon

Sefydlwyd Artes Mundi yn 2002 fel menter gan yr artist a’r entrepreneur diwylliannol, William Wilkins CBE, i fynd i’r afael â diffyg ymwybyddiaeth canfyddedig o gelf weledol gyfoes yng Nghymru a’r amharodrwydd i fentro mewn amgueddfeydd ac orielau a arweiniodd at ei chynrychiolaeth gyfyngedig yn eu rhaglenni. Ein partneriaid sefydlu oedd Cyngor Celfyddydau Cymru, BBC Cymru, Cyngor Caerdydd, Amgueddfa Cymru, Bwrdd Croeso Cymru ac Awdurdod Datblygu Cymru, a rannodd ein nod o ddod â rhai o artistiaid cyfoes mwyaf cyffrous y byd i Gymru. Rydym yn fwyaf adnabyddus am ein Harddangosfa a’n Gwobr ryngwladol sy’n cael eu cynnal yng Nghaerdydd bob dwy flynedd, a dyma un o sioeau celf gweledol cyfoes mwyaf a mwyaf cyffrous Cymru. Fel arfer, mae nifer yr artistiaid a ddewisir i’w harddangos yn amrywio bob tro, a dyfernir y wobr o £40,000, sef y wobr gelf fwyaf ym Mhrydain ac un o wobrau mwyaf arwyddocaol y byd, i un o’r artistiaid ar y rhestr fer.


Bwrdd yr Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr

Yr Athro Michael Tooby, Cadeirydd
Osei Bonsu
Derek Howell
Adam Salkeld
Dr Francesca Sobande

Mae Artes Mundi Prize Ltd yn elusen gofrestredig. Fe’i rheolir gan Fwrdd Ymddiriedolwyr sy’n cynnwys unigolion uchel eu parch o fyd busnes, y gymuned celfyddydau gweledol a’r sector diwylliannol a phroffesiynol ehangach. Mae pob aelod o’r Bwrdd yn gwasanaethu, ynghyd â gwirfoddolwyr eraill, ar un neu fwy o bwyllgorau bwrdd sy’n mynd i’r afael â rolau penodol, i gefnogi gwaith Artes Mundi ar lefel gynllunio a lefel weithredol.


Cyllid

“Un o sefydliadau celfyddydol mwyaf gwefreiddiol Cymru”

Nick Capaldi, Prif Weithredwr,
Cyngor Celfyddydau Cymru

Mae Artes Mundi Prize Ltd yn elusen nid-er-elw gofrestredig sy’n dibynnu’n flynyddol ar gymorth gan unigolion, corfforaethau, noddwyr, ymddiriedolaethau a sefydliadau i ariannu costau ein holl raglenni, ochr yn ochr â’n refeniw cyhoeddus craidd gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Chyngor Dinas Caerdydd. Mae’r buddsoddiad hael hwn gan y sector cyhoeddus yn ei dro yn darparu’r potensial am ddylanwad pwysig er mwyn denu ystod amrywiol o ffynonellau preifat, gydag Artes Mundi yn codi’n agos at dair gwaith y lefel graidd hon o gefnogaeth bob blwyddyn yn gyson.

Credit: N.S. Harsha at Glynn Vivian, Swansea Photo © Polly Thomas

Rydym yn blaenoriaethu arloesedd, uchelgais a rhagoriaeth yn gyson yn y rhai rydym yn gweithio gyda nhw, ein partneriaid ac yn yr hyn a ddarparwn. Yn ein perthnasedd i fywyd cyfoes, mae arddangosfeydd Artes Mundi, ymgysylltu â’r cyhoedd a gwaith allgymorth cymunedol yn dangos yn glir botensial ac ansawdd yr hyn a wnawn wrth gyrraedd ac ymgysylltu â chynulleidfaoedd sy’n ehangu’n gynyddol ac â’n cyfranogwyr brwd.

Mae popeth a wnawn – arddangosfeydd, digwyddiadau, dysgu, allgymorth a rhaglenni ymgysylltu â’r gymuned – yn rhad ac am ddim. Mae’r holl waith codi arian yn cefnogi ein gweithgareddau, gan ein galluogi i ddarparu mynediad am ddim, mwynhad ac ymgysylltiad ag amrywiaeth o raglenni ac addysg sy’n hygyrch ac yn agored i bawb.

Os hoffech ein cefnogi drwy gyfrannu, noddi rhaglen, dod yn aelod neu ddatblygu gwaddol drwy roi wedi’i gynllunio, ewch i’n hadran Cefnogi neu cysylltwch â’n tîm Datblygu i gael rhagor o wybodaeth.


Diolch

Cefnogir Artes Mundi yn hael gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Chyngor Dinas Caerdydd ac mae’n diolch yn ddiffuant i’n holl gefnogwyr a’n partneriaid hirsefydlog.

 

Rydym hefyd yn mynegi ein diolch o galon i’n llu o gefnogwyr cyhoeddus a phreifat, gan gynnwys Ymddiriedolaethau, Sefydliadau, Asiantaethau Diwylliannol, cyfranwyr, noddwyr a gwirfoddolwyr sy’n darparu cyllid hanfodol tuag at ein rhaglenni.

 

Artes Mundi Prize Ltd masnachu fel Artes Mundi. Wedi’i gofrestru yn y DU, rhif cwmni 1097377, rhif elusen 04239932. Cyfeiriad swyddfa gofrestredig, Ystafell S01: 13, Amgueddfa Genedlaethol Cymru, Parc Cathays, Caerdydd CF10 3NP.

Cefnogwyr

 

Rydym yn falch iawn o weithio gyda’n partner cyflwyno Bagri Foundation ar gyfer Artes Mundi 10 ac 11.