Polisi Preifatrwydd

1. Cyflwyniad

Mae Artes Mundi wedi ymrwymo i ddiogelu eich gwybodaeth bersonol. Rydym hefyd am gynnal ymddiriedaeth a hyder pob un o aelodau’n cynulleidfa a’n cefnogwyr, yn ogystal â phob ymwelydd sy’n defnyddio’r wefan.

 

Mae ein Polisi Preifatrwydd yn rhoi gwybodaeth fanwl i chi am bryd a pham rydym yn casglu eich gwybodaeth bersonol, sut rydym yn ei defnyddio a sut rydym yn ei chadw’n ddiogel.

 

Ar wahân i’n helpu i gyflwyno ein gwobr a’n harddangosfa, ein comisiynau a’n gwaith yn y gymuned, mae’r wybodaeth a rannwch gyda ni’n golygu y byddwch yn cael profiad mwy personol a buddiol e.e. gwybodaeth am gyfleoedd a allai fod o ddiddordeb i chi.

 

Mae yna lawer o fanteision o gofrestru gydag Artes Mundi, yn enwedig y cyfle i reoli eich gwybodaeth bersonol a derbyn gwybodaeth am ein gwaith. Gallwch gofrestru gyda ni ar unrhyw adeg yn ein hadran rhestr bostio ar y wefan.

 

Mae Artes Mundi yn elusen gofrestredig yn y DU o dan yr enw Artes Mundi Ltd (Rhif Elusen 1097377).

 

Manylion cyswllt Artes Mundi:

Artes Mundi

Ystafell S1:01

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Parc Cathays

Caerdydd

CF10 3NP

 

Dros y ffôn +44 (0) 300 7777 300 neu gallwch anfon neges atom drwy ein gwefan:

www.artesmundi.org

 

Os oes gennych gwestiynau am eich gwybodaeth neu’r defnydd a wneir ohono, cysylltwch â’n Swyddog Marchnata a Chyfathrebu drwy e-bost: sadia.pinedahameed@artesmundi.org neu dros y ffôn: +44 (0) 300 7777 300

 

Er nad yw’n orfodol darparu’r holl wybodaeth a restrir isod, os byddwch yn dewis peidio â gwneud hynny, yna efallai na fydd Artes Mundi yn gallu darparu’r casgliad llawn o wasanaethau sydd gennym i’w cynnig.


2. Sut rydym yn Casglu Eich
Gwybodaeth Bersonol

Rydym yn casglu eich gwybodaeth pan fyddwch yn penderfynu rhyngweithio â ni. Gallai hyn gynnwys pan fyddwch yn cofrestru i dderbyn negeseuon e-bost gennym ni, pan fyddwch yn mynd i ddigwyddiad, yn gwneud cais am swydd neu’n ein cefnogi.

 

Rydym yn edrych ar sut mae ein cynulleidfaoedd yn defnyddio ein gwefannau hefyd, fel y gallwn gynnig y profiad gorau posibl p’un a ydych yn chwilio am amseroedd agor neu’n ceisio darganfod mwy am ein harddangosfeydd, prosiectau, digwyddiadau a gweithgareddau diweddaraf.

 

Rydym yn casglu gwybodaeth mewn nifer o ffyrdd, os ydych yn:

 

 • Gwneud cyfraniad
 • Cwblhau arolwg ar-lein neu arolwg data cynulleidfa o’n derbynfa blaen tŷ
 • Cysylltu â ni drwy’r post, e.e. ffurflenni cais i fod yn gyfeillion neu’n noddwyr
 • Mynd i ddigwyddiad
 • Cofrestru ar gyfer ein rhestr bostio
 • Prynu o’n siop ar-lein
 • Gwneud cais i un o’n cyfleoedd
 • Ymweld â’n gwefan: rydym yn defnyddio cwcis i helpu i wneud y profiad o ddefnyddio ein gwefan yn well ac i bersonoli’r gwasanaeth a gewch gennym – mae hyn yn golygu y byddwn yn cofio eich ymweliadau blaenorol ac yn olrhain y tudalennau ar ein gwefan yr ydych yn ymweld â nhw. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i’n Polisi Cwcis.

 


3. Y Mathau o Wybodaeth a Gasglwn

Dim ond gwybodaeth sy’n angenrheidiol i gyflawni ein busnes yr ydym yn ei chasglu, i ddarparu’r gwasanaeth penodol rydych wedi gofyn amdano ac i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi. Mae adegau pan allwch ddewis peidio â rhoi gwybodaeth benodol i ni, ond gall hyn, er enghraifft, gyfyngu ar lefel y personoli a gynigiwn e.e. efallai na fyddwch yn cael clywed am ddigwyddiad y byddech wedi bod wrth eich bodd yn mynd iddo.

 

Mae’r math o wybodaeth a gasglwn yn dibynnu ar ble a phryd y’i casglwyd, fel y nodir yn adran 2, a gall gynnwys:

 • Teitl ac enw
 • Rhyw
 • Cyfeiriad e-bost
 • Dyddiad geni
 • Rhif(au) ffôn cyswllt
 • Manylion cyswllt mewn argyfwng
 • Manylion cerdyn talu. Sylwch, ni fyddwn yn cadw gwybodaeth am daliadau am fwy o amser nag y mae’n ei gymryd i brosesu eich trafodyn.
 • Cyfeiriad(au) dosbarthu
 • Cyfeiriad bilio

 

Os ydych yn fyfyriwr efallai y byddwn hefyd yn casglu:

 • Enw’r coleg/prifysgol
 • Ardal y coleg/prifysgol
 • Enw’r cwrs
 • Cyfadran y cwrs
 • Lefel y cwrs
 • Dyddiad gorffen y cwrs
 • Enw’r tiwtor

 

Os byddwch yn gwneud cais am waith fel aelod o staff neu wirfoddolwr, byddwn yn casglu gwybodaeth bersonol o’ch ffurflen gais. Efallai y byddwn hefyd yn casglu gwybodaeth yn anuniongyrchol wedyn pan fyddwn yn cysylltu â’ch canolwyr neu’n edrych ar y cyfryngau cymdeithasol fel rhan o’r broses hon.

 

Efallai y byddwn yn datgelu gwybodaeth bersonol i drydydd parti, er enghraifft lle rydym am gael geirda neu wiriad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd, a lle bo’n briodol byddwn yn rhoi gwybod i chi yn gyntaf.

 

Rydym yn casglu’r wybodaeth bersonol hon oherwydd ei bod er ein budd cyfreithlon i’n galluogi i brosesu eich cais.

 

Mae’r rhesymau pam rydym yn casglu’r wybodaeth hon yn cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i:

 • er mwyn prosesu eich cais a monitro ystadegau recriwtio;
 • at ddibenion gweinyddu ein contract gyda chi; ac
 • i gysylltu â chi ynglŷn â chynnydd eich cais

 

Rydym yn casglu’r wybodaeth hon i gymryd camau i ymrwymo i gontract gyda chi hefyd.

 

Os byddwn yn cynnig cyflogaeth i chi neu swydd wirfoddol, byddwn yn defnyddio’r wybodaeth bersonol a ddarparwyd gennych fel rhan o’r broses ymgeisio, yn ogystal â’ch ffotograff os byddwch yn ei ddarparu i ni. Mae’n ofynnol i chi (o dan delerau eich contract cyflogaeth, neu er mwyn ymrwymo i’ch contract cyflogaeth) ddarparu’r cyfryw gategorïau o wybodaeth bersonol fel y nodir uchod i’n galluogi i’ch talu, i roi eich buddion cytundebol i chi ac i weinyddu taliadau statudol fel tâl salwch statudol (SSP). Os na fyddwch yn darparu’r wybodaeth hon, efallai na fyddwn yn gallu darparu’r gwasanaethau i chi na gweinyddu eich contract cyflogaeth.

 

Rydym yn casglu’r wybodaeth bersonol hon oherwydd ei bod yn angenrheidiol ar gyfer perfformiad ein contract gyda chi.

 

Mae’r rhesymau pam rydym yn casglu’r wybodaeth hon yn cynnwys, ond nid ydynt wedi’u cyfyngu i’r rhesymau canlynol:

 • ar gyfer gwasanaethau pensiwn os yn berthnasol;
 • prosesu taliadau BACS ar gyfer eich cyflog;
 • i ddarparu eich budd-daliadau, eich cymorth a’ch lwfansau fel rhan o’ch contract gyda ni, os yn berthnasol;
 • cadw cofnodion cyflogaeth cywir

 

Rydym yn casglu gwybodaeth bersonol i gyflawni rhwymedigaethau cyfreithiol sy’n ddyledus gennym i Gyllid a Thollau ei Mawrhydi a’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.


4. Pam Rydym ni'n Casglu Eich Gwybodaeth Bersonol a Sut Rydym ni'n Ei Defnyddio

Bydd y wybodaeth sydd gennym arnoch yn cael ei defnyddio mewn sawl ffordd, a’r prif rai yw; i ddarparu gwasanaeth rydych wedi gofyn amdano, cynnig profiad personol i chi a deall anghenion ein cynulleidfa’n well, rhoi gwybod i chi am ddigwyddiadau neu ddiweddariadau rydych wedi gofyn amdanynt neu gysylltu â chi os oes angen i ni gael neu ddarparu gwybodaeth ychwanegol (e.e. newid amser digwyddiadau).

 

Yn benodol, rydym yn defnyddio’r wybodaeth a gasglwn amdanoch yn y ffyrdd canlynol:


5. Sut Rydym yn Trin Eich Gwybodaeth a Sefydliadau Eraill

Ni fydd Artes Mundi byth yn rhannu, gwerthu, rhentu na masnachu eich gwybodaeth bersonol i unrhyw drydydd partïon at ddibenion marchnata heb eich caniatâd ymlaen llaw.

 

Efallai y bydd gan rai o’n darparwyr gwasanaethau fynediad at eich data er mwyn cyflawni gwasanaethau ar ein rhan – mae prosesu taliadau yn enghraifft dda o hyn. Rydym yn sicrhau bod unrhyw un sy’n darparu gwasanaeth ar gyfer Artes Mundi yn ymrwymo i gytundeb gyda ni ac yn bodloni ein safonau ar gyfer diogelwch data. Ni fyddant yn defnyddio eich data ar gyfer unrhyw beth heblaw’r diben sydd wedi’i ddiffinio’n glir sy’n ymwneud â’r gwasanaeth y maent yn ei ddarparu.

 

Efallai y byddwn yn rhannu eich manylion gyda:

 • Darparwyr gwasanaethau sy’n gweithio ar ran Artes Mundi, yr ydym wedi ymrwymo i gontract gyda hwy neu chi, er enghraifft prosesu taliadau, argraffwyr, asiantaethau marchnata, gwasanaethau cronfa ddata, cynnal gwefannau neu wasanaeth dosbarthu e-bost.
 • Darparwyr gwasanaethau a gwasanaethau storio sy’n cael eu defnyddio ar hyn o bryd:
  • MailChimp, sy’n ein helpu i segmentu a deall ein cynulleidfa drwy ddarparu gwybodaeth ychwanegol fel y gallwn anfon y cyfathrebiadau mwyaf perthnasol ac wedi’u targedu. Rydym yn defnyddio MailChimp i storio ein rhestri derbynwyr – mae’r holl ddata’n cael ei storio ar weinydd diogel yn UDA at ddibenion dosbarthu cylchlythyron e-bost. O dan delerau eu Polisi Preifatrwydd, maent yn ymdrechu i beidio â chysylltu â phobl ar ein rhestri, marchnata i bobl ar ein rhestri, gwerthu ein rhestri, neu rannu ein rhestri gydag unrhyw barti arall, ac eithrio fel sy’n ofynnol yn ôl y gyfraith neu, o ran cysylltu, ac eithrio mewn ymateb i gŵyn neu gyfathrebiad arall yn uniongyrchol gan unigolyn ar un o’n rhestri. Os byddai’n well gennych pe na bai eich data’n cael ei storio fel hyn, mae gennych yr hawl i optio allan o gyfathrebiadau pellach ar unrhyw adeg.
  • Dropbox, a ddefnyddir gennym i storio ceisiadau am enwebiadau. Defnyddir Dropbox fel gwasanaeth diogel i gasglu ceisiadau tan y dyddiad cau ar gyfer yr alwad agored honno. Yna caiff yr holl wybodaeth ei lawrlwytho i weinydd diogel mewnol Artes Mundi a chaiff ei monitro o dan ein polisïau Adnoddau Dynol a recriwtio. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â’r Rheolwr Diogelu Data gan ddefnyddio’r manylion cyswllt a amlinellir yn yr hysbysiad hwn. O dan delerau Polisi Preifatrwydd Dropbox, maent yn cymryd rhan ac yn cydymffurfio â Fframwaith Gwarchod Preifatrwydd yr UE – U.D. Mae holl gyfrifon Dropbox wedi’u diogelu â chyfrinair.
  • Eventbrite, yr ydym yn ei ddefnyddio o bryd i’w gilydd i ganiatáu i ddefnyddwyr gofrestru ar gyfer tocynnau am ddim ar gyfer digwyddiad. O dan delerau Polisi Preifatrwydd Eventbrite, maent yn cymryd rhan ac yn cydymffurfio â Fframwaith Gwarchod Preifatrwydd yr UE – U.D. Nid yw gwybodaeth yn cael ei storio ar gronfa ddata eventbrite. Os yw’r defnyddiwr wedi optio i mewn i restr bostio Artes Mundi, byddwn yn defnyddio’r wybodaeth hon fel y nodir yn adran 2 uchod.
  • Rydym yn defnyddio WordPress i reoli ein siop a’n rhoddion ar-lein.
  • Rydym yn defnyddio WooCommerce i brosesu taliadau drwy ein siop ar-lein a GiveWP ar gyfer rhoddion.
  • Hysbysebwyr trydydd parti (fel Facebook) i’n helpu i adnabod cwsmeriaid tebyg i’n cynulleidfa neu i gyflwyno hysbysebion perthnasol i chi ar wefannau trydydd parti. Rhennir y wybodaeth gyda’r hysbysebwyr hyn drwy ffugenw i ddiogelu eich data personol.
  • Bydd Google — yn prosesu eich data dienw ar ran Artes Mundi fel gweithredwr Google Analytics and Ads, Google Optimise, Google Search Console ac apiau Platfform Marchnata eraill Google
  • Lle bo’n ofynnol gwneud hynny (er enghraifft, os oes angen gwneud hynny o dan egwyddorion ‘adnabod eich rhoddwr’ o dan gyfraith elusennau neu orchymyn llys), neu pan ofynnir inni wneud hynny gan yr heddlu neu awdurdod rheoleiddio neu lywodraeth sy’n ymchwilio i weithgareddau anghyfreithlon.

 

Nid yw Artes Mundi yn gyfrifol am hysbysiadau preifatrwydd ac arferion gwefannau eraill hyd yn oed os cânt eu cyrchu gan ddefnyddio dolenni o www.artesmundi.org ac mae’n argymell eich bod yn gwirio polisi pob gwefan rydych yn ymweld â hi ac yn cysylltu â’i pherchennog neu Reolwr Diogelu Data os oes gennych unrhyw bryderon neu gwestiynau.

 

Er gwaethaf ein holl ragofalon, nid oes unrhyw drosglwyddo data dros y rhyngrwyd yn ddiogel 100%. Felly, ni allwn warantu diogelwch unrhyw wybodaeth yr ydych yn ei datgelu i ni ac felly rydym am dynnu’ch sylw at y ffaith eich bod yn gwneud hynny yn ôl eich risg eich hun.


6. Sut Rydym yn Diogelu Eich Data

Mae Artes Mundi wedi ymrwymo i ddiogelu’r wybodaeth bersonol rydych chi’n ei rhoi i ni. Rydym yn mabwysiadu technolegau a pholisïau cadarn a phriodol, felly mae’r wybodaeth sydd gennym amdanoch yn cael ei diogelu rhag mynediad heb awdurdod a defnydd amhriodol e.e. mae ein rhwydwaith ein hunain wedi’i ddiogelu.

 

Mae gennym fesurau diogelwch priodol i atal gwybodaeth bersonol rhag cael ei cholli neu ei defnyddio’n ddamweiniol neu ei defnyddio’n anghyfreithlon. Mae hyn yn cynnwys gweithdrefnau i ymdrin ag unrhyw achos tybiedig o dorri diogelwch data. Byddwn yn rhoi gwybod i chi ac unrhyw reoleiddiwr perthnasol am achos tybiedig o dorri diogelwch data lle mae’n ofynnol yn ôl y gyfraith i ni wneud hynny.

 

Mae ein staff a’n proseswyr data sy’n cyrchu ac yn gysylltiedig â phrosesu gwybodaeth bersonol, yn gwneud hynny mewn modd awdurdodedig yn unig ac maent yn ddarostyngedig i ddyletswydd cyfrinachedd. Fel rhan o’r gwasanaethau a gynigir i chi drwy ein gwefan, gellir trosglwyddo’r wybodaeth bersonol a ddarperir gennych i wledydd y tu allan i’r Ardal Economaidd Ewropeaidd (AEE). Er enghraifft, gall hyn ddigwydd os yw unrhyw un o’r gweinyddwyr cyfrifiadurol a ddefnyddir i gynnal y wefan wedi’u lleoli mewn gwlad y tu allan i’r AEE. Os bydd Artes Mundi yn trosglwyddo eich gwybodaeth bersonol y tu allan i’r AEE fel hyn, byddwn yn cymryd camau i sicrhau bod eich hawliau preifatrwydd yn parhau i gael eu diogelu fel yr amlinellir yn yr hysbysiad preifatrwydd hwn.

 

Gall Artes Mundi drosglwyddo eich data i UDA i sefydliadau fel Facebook, Instagram, neu Google. Mae gan UDA gyfreithiau diogelu data gwannach na chyfreithiau’r AEE ac felly byddwn yn sicrhau mai dim ond sefydliadau sy’n rhan o fenter gwarchod preifatrwydd yr UE fydd yn ymdrin â’ch gwybodaeth bersonol. Ceir rhagor o fanylion am yr ardystiad hwn yn www.privacyshield.gov/welcome

 

Dim ond cyhyd ag y bo’n rhesymol angenrheidiol at y dibenion a nodir yn yr hysbysiad preifatrwydd hwn ac i gyflawni ein rhwymedigaethau cyfreithiol y byddwn yn cadw eich gwybodaeth, a phan fyddwn yn ei waredu byddwn yn dinistrio copïau papur ac electronig mewn ffordd ddiogel. Dim ond cyhyd ag y bo angen er mwyn ymateb i unrhyw gwestiynau, cwynion neu hawliadau a wneir gennych chi neu ar eich rhan y byddwn yn cadw gwybodaeth, i ddangos ein bod wedi eich trin yn deg neu i gadw cofnodion sy’n ofynnol yn ôl y gyfraith. Bydd y cyfnod cadw’n amrywio yn ôl y diben, er enghraifft rydym yn cadw datganiadau Rhodd Cymorth yn unol â chanllawiau penodol CThEM, neu os ydych yn prynu tocyn yn unig, byddwn yn cadw eich data am hyd at ddeng mlynedd o ddyddiad eich trafodyn diwethaf fel arfer.

 

Os gofynnwch i ni roi’r gorau i anfon cyfathrebiadau marchnata uniongyrchol atoch, byddwn yn cadw’r swm lleiaf posibl o wybodaeth (e.e. enw, cyfeiriad neu gyfeiriad e-bost) i sicrhau ein bod yn cydymffurfio â cheisiadau o’r fath.


7. Eich Dewisiadau

Dylech ei chael yn hawdd cael gafael ar y wybodaeth bersonol sydd gennym amdanoch a’i diwygio, neu ofyn i ni roi’r gorau i gysylltu â chi. Eich data chi ydyw ac rydym am sicrhau eich bod yn teimlo bod gennych reolaeth drosto.

 

Os ydych wedi tanysgrifio i’n rhestr bostio, gallwch newid eich manylion personol a’ch dewisiadau cyswllt e-bost unrhyw bryd. Cliciwch ar y ddolen ar waelod ein negeseuon e-bost cyhoeddi neu ar ein gwefan.

 

Neu, os yw’n well gennych, gallwch gysylltu â ni drwy ffonio, e-bostio neu ysgrifennu gan ddefnyddio ein manylion cyswllt isod.

 

Bydd pob e-bost a anfonwn atoch yn cynnwys manylion am sut i newid eich dewisiadau cyfathrebu neu ddad-danysgrifio o gyfathrebiadau yn y dyfodol.

 

Gallwch ofyn hefyd am fanylion llawn y wybodaeth bersonol sydd gennym amdanoch o dan Ddeddf Diogelu Data 1998, neu ar ôl 25 Mai 2018, Y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data, drwy gysylltu â’r Rheolwr Diogelu Data. Anfonwch ddisgrifiad o’r wybodaeth yr hoffech ei gweld, ynghyd â phrawf o’ch hunaniaeth at info@artesmundi.org

 

Mae gennych hawl unrhyw bryd i ofyn i Artes Mundi ddiwygio neu roi’r gorau i’r modd y mae’n defnyddio eich gwybodaeth bersonol gan gynnwys at ddibenion marchnata. Gallwch wneud hyn drwy glicio ar y botwm rhestr bostio ar ein gwefan, neu drwy gysylltu â ni dros y ffôn, drwy e-bost neu drwy ysgrifennu atom gan ddefnyddio ein manylion cyswllt isod.

 

Mae gennych hawl i ofyn i ni gywiro unrhyw wybodaeth sydd gennym amdanoch chi. Os oes gennych unrhyw bryder am gywirdeb eich data personol, rhowch wybod i ni gan ddefnyddio’r manylion cyswllt isod. Os hoffech i ni ddileu’r wybodaeth bersonol sydd gennym amdanoch, cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion cyswllt isod.

 

Mae gennych hawl i gyflwyno cwyn i’r awdurdod goruchwylio, Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth:


8. Diweddariadau neu Newidiadau i'r Polisi Preifatrwydd a Gwybodaeth Bellach

Bydd unrhyw newidiadau a wnawn i’n hysbysiad preifatrwydd yn y dyfodol yn cael eu rhoi ar y dudalen hon. Gellir ei ddiweddaru i ystyried newidiadau yn Artes Mundi neu er enghraifft i adlewyrchu newidiadau i reoliadau neu ddeddfwriaeth. Bwrwch olwg arno o bryd i’w gilydd. Efallai hefyd y byddwn yn rhoi gwybod i chi am unrhyw newidiadau lle mae gennym gyfeiriad e-bost priodol ar eich cyfer.

 

Pan ddarperir eich data i ni gan berson arall (er enghraifft argymhelliad) neu ffynonellau sy’n hygyrch i’r cyhoedd (fel Google) byddwn yn dweud wrthych ble y cawsom y wybodaeth o fewn mis i’w chael.

 

Mae rhagor o wybodaeth am reoliadau a chyfreithiau diogelu data i’w chael yma: