Aurora Trinity Collective

Grŵp a gaiff ei arwain gan artistiaid yw Aurora Trinity Collective, ac mae wedi ymrwymo i greu diwylliant yn llawn cynwysoldeb a chreadigrwydd, lle rhoddir gwerth ar bwysigrwydd caredigrwydd a gofal.

Credit:

Credit:

Mae’r grŵp yn gweithio gyda’i gilydd i rannu sgiliau ac arferion yn seiliedig ar decstilau a chelf mewn lle diogel a chadarnhaol. Mae’r grŵp yn cynnwys criw o fenywod, sy’n newid ac yn esblygu’n barhaus – criw sy’n rhannu eu diwylliannau, eu syniadau a’u straeon gyda’i gilydd. Fe wnaethant ddechrau ar eu gwaith yng Nghanolfan y Drindod yng Nghaerdydd ac maent yn dal i fod yn rhan bwysig o’r lle.

 

Dechreuodd Artes Mundi ac Aurora Trinity Collective weithio gyda’i gilydd yn 2018 ochr yn ochr ag Artes Mundi 8.

 

Yng ngwanwyn 2020, fe wnaeth y gwaith creadigol rhwng Aelodau Aurora Trinity Collective ac Artes Mundi ddechrau esblygu, gan fynd ati i archwilio ffyrdd o ymwreiddio gofal a rhannu penderfyniadau yn eu perthynas. Buont yn cyfarfod ar-lein yn rheolaidd i gynnal sesiynau a thrafodaethau. Drwy gydol y flwyddyn dechreuodd eu sgyrsiau ystyried ffyrdd y gallai Artes Mundi gynnig cymorth ymarferol a chreadigol i’r grŵp yn ei gyfanrwydd ac i’r aelodau unigol.

 

Aelodau’r grŵp sy’n penderfynu ar y sgiliau y byddant yn eu rhannu gyda’i gilydd, felly mae hynny’n golygu nad oes yr un diwrnod byth yr un fath. Mae eu gwaith bob amser yn angenrheidiol ac yn gysylltiedig â’u profiadau eu hunain. Un wythnos, byddant yn gwneud masgiau wyneb amddiffynnol ar eu cyfer nhw eu hunain a’u teuluoedd; a’r wythnos wedyn, byddant yn rhannu ryseitiau maen nhw’n eu hoffi, ac yn eu coginio gyda’i gilydd. O dro i dro, byddant yn dysgu sut i wnïo, crosio neu wau, ac weithiau byddant yn dysgu sut i dylino’r wyneb fel ffordd o roi hunanofal.

Yr Aurora Phenomenon

Yn ystod Blwyddyn Gyntaf y prosiect – yn gweithio mewn partneriaeth – mae Artes Mundi, Canolfan y Drindod, Aurora Trinity Collective (ATC) a’r artist gwreiddiol, Helen Clifford, wedi cyflawni’r canlynol;

 

  • Cyflwyno 47 o weithdai ar ddydd Gwener yng Nghanolfan y Drindod. Roedd gweithgareddau’r gweithdy’n cynnwys: Dawnsio a Symud, Ysgrifennu Creadigol, Gwnïo, Gwau, Appliqué, Collage, Argraffu Sgrin, Paentio a Serameg
  • Cael cyfanswm o 967 o bobl yn bresennol yn y sesiynau hyn
  • Gweithio gyda 181 o unigolion. Roedd 98 o bobl 18-64 oed ac 83 o bobl 0-17 oed
  • Fe wnaeth 10 Aelod o’r ATC gynnal gweithdai wythnosol ar ddydd Gwener
  • Cwblhaodd aelodau o’r ATC bedair taith ymchwil, sef: ‘In the Black Fantastic’ yn Oriel Hayward, Llundain; British Art Show 9 ym Manceinion; ‘Lost in Lane’ yn y Culture Trust, Luton; a’r Co-creating Change Festival yng Nghanolfan Celfyddydau Battersea, Llundain
  • Fe wnaeth pum aelod o’r ATC gwblhau Hyfforddiant Ymwybyddiaeth o Drawma ac mae un aelod wedi cael ei fentora gan yr artist Muneera Pilgrim
  • Fe wnaeth 35 o bobl (17 o Aelodau ATC a 18 o blant) fynychu Encil Creadigol ym Maenorbŷr yn Sir Benfro

 

“Roedd yn benwythnos mor hyfryd, rydyn ni’n teimlo’n ffodus iawn ein bod ni wedi bod yno yn eich cwmni chi. Yr hyn y byddwn ni’n ei gofio yw’r atgofion hyfryd, y sgyrsiau, y canu, y gwenu a’r chwerthin.” – Nasima Begum, aelod o grŵp llywio Aurora Trinity Collective

 

 

“Diolch i Aurora, diolch i bawb. Rwy’n hoff iawn o hyn, ac mae fy mhlentyn yn llawn cyffro. Fe gofiaf am hyn am byth. Diolch i bawb yn Aurora” Aelod o’r ATC yn trafod yr Encil Creadigol ym Maenorbŷr ym mis Chwefror 2022.

 

 

“Roeddwn i’n hoff fod pawb yn gweithio gyda’i gilydd, a sut roedd pobl yn gweithio gyda’i gilydd. Roedd pawb yn gweithio’n dda iawn.” Aelod o’r ATC yn trafod y gyfres o weithdai yn haf 2022.

 

“Fy hoff foment gydag Aurora oedd y digwyddiad yn haf 2022, gan ddechrau gyda lliwio ffabrig, printio bloc, argraffu sgrin a gweld pob plentyn wrthi’n gwneud eu prosiect. Mae gweld canlyniadau prosiectau’r haf yn fy ngwneud i’n gyffrous iawn.” Aelod o’r ATC

 


Please click images to enlarge

Bydysawd

YouTube player

 

Dros yr haf, treulion ni lawer o amser gyda’n ffrindiau yng nghylch chwarae Cyngor Ffoaduriaid Cymru, fel rhan o Brosiect Aurora Phenomenon sy’n cael ei redeg mewn partneriaeth ag Aurora Trinity Collective a’r Artist Sefydlu Helen Clifford, Canolfan y Drindod, ac Artes Mundi.

 

Gyda’n gilydd fe wnaethom greu ffilm fer newydd gyda’r artistiaid ifanc a dreuliodd eu haf gyda ni i gyd.

 

Roedd gwneud y ffilm hon yn ymwneud ag arbrofi, dysgu, rhannu syniadau a llawenydd.

Y Glanhawr Pibell Hiraf: 29 metr a 7 centimetr

YouTube player

 

Mae’r ffilm hon, ‘Y Glanhawr Pibell Hiraf: 29 metr a 7 centimetr’ a wnaed gan Abdurrahman, Kazim, Mohammad, Saeed Wedaal a Salahuddeen yn ystod gweithdy. Daeth yr artistiaid at ei gilydd i wneud hyn yn ystod gweithdy Collage a arweiniwyd gan Nasima Begum.

 

Digwyddodd y weithred ddigymell hon o greu celf gydweithredol fel rhan o brosiect Ffenomen Aurora.