Cymdeithas Cwrdaidd Cymru Gyfan

Medi 2023 – Mehefin 2024

Gyda chefnogaeth Cronfa Treftadaeth y Loteri

Fel rhan o raglen gyhoeddus AM10, buom yn gweithio mewn partneriaeth â lleoliadau i ddatblygu cyfres o brosiectau gyda chymunedau. Cafodd y rhain eu gwireddu mewn ymateb i’r themâu a’r syniadau a oedd yn bresennol yn yr ymarferion a’r gweithiau a oedd yn cael eu harddangos gan bob un o’r saith artist. Cymerodd y prosiectau sawl ffurf tra bod cymunedau hefyd wedi cyfrannu at ein cyfres o bodlediadau a chynhyrchu labeli deongliadol a ddangosir yn yr orielau.

Credit:

Gweithiodd Cymdeithas Cwrdaidd Cymru Gyfan mewn ymateb i waith Rushdi Anwar gyda’r artist Sarah Grove-White, ar raglen o ddosbarthiadau dydd Sadwrn i blant a oedd yn rhan o’u hysgol ddydd Sadwrn, yn Ysgol Gynradd Gatholig San Pedr. Buont hefyd yn cymryd rhan yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd mewn taith AM10, gyda dros 40 o bobl yn bresennol. Fe wnaeth y gweithdai a ganolbwyntiodd ar Gymdeithas Cwrdaidd Cymru Gyfan ymestyn i fis Mehefin 2024, wrth iddynt gyflwyno’r gwaith a wnaed fel digwyddiad cyhoeddus, fel rhan o Wythnos y Ffoaduriaid. Yn ogystal, roedd y prosiect â 42 o gyfranogwyr mewn gweithgareddau gan gynnwys chwe gweithdy, dau gyfweliad i’w cynnwys mewn podlediadau, testun a gynhyrchwyd fel ‘para-label’ ac un daith gyhoeddus.