Oasis One World Choir

Mai 2023 – Ebrill 2024

Gyda chefnogaeth Cronfa Treftadaeth y Loteri

Fel rhan o raglen gyhoeddus AM10, buom yn gweithio mewn partneriaeth â lleoliadau i ddatblygu cyfres o brosiectau gyda chymunedau. Cafodd y rhain eu gwireddu mewn ymateb i’r themâu a’r syniadau a oedd yn bresennol yn yr ymarferion a’r gweithiau a oedd yn cael eu harddangos gan bob un o’r saith artist. Cymerodd y prosiectau sawl ffurf tra bod cymunedau hefyd wedi cyfrannu at ein cyfres o bodlediadau a chynhyrchu labeli deongliadol a ddangosir yn yr orielau.

 

Bu Oasis One World Choir yn gweithio gyda’r artist Mounira Al Solh ar ddau berfformiad cydweithredol ar 20 Hydref yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd. Hefyd, creodd Al Solh bortreadau o sawl aelod o’r côr ar gyfer ei chyfres ddarlunio barhaus ‘I believe in our right to be frivolous’ a oedd yn rhan o’i harddangosfa ar gyfer AM10.  Yn dilyn y perfformiadau, fe wnaethom hefyd drefnu taith gyfnewid greadigol lle cyfarfu Oasis One World Choir â Chôr Hafren yn Oriel Davies dros benwythnos 20 Ionawr. Gweithiodd y ddau gôr gyda’i gilydd ar gyfres o ddigwyddiadau a gweithgareddau gan gynnwys ‘teithiau cerdded a chanu,’ rhannu prydau a pherfformio yn arddangosfa Carolina Caycedo fel rhan o AM10. Yn gyffredinol, yn ogystal â’r digwyddiadau cyhoeddus gyda dros 20 o gyfranogwyr, roedd y prosiect cymunedol hwn hefyd yn cynnwys 10 gweithdy, pedwar cyfweliad i’w cynnwys mewn podlediadau, a thestun a gynhyrchwyd fel ‘para-label’ ac a gyflwynwyd ochr yn ochr â gwaith Al Solh.


Please click images to enlarge